Comparison of the effectiveness of four group therapies in improving the quality of life in menopausal women
Porównanie skuteczności czterech modeli terapii grupowej w poprawie jakości życia kobiet w okresie menopauzalnym

Forugh Jafary, Leila Afzali
2013 Menopause Review  
The aim of the study was to compare the effectiveness of group therapy based on meaning in life, self-efficacy, body image or the combination of the three factors in improving the quality of life in menopausal women. Material and methods: The research sample consisted of 54 menopausal women (45-55 years) selected from women's associations at cultural centers in Tehran. There were four experimental groups (group therapy based on meaning in life, self-efficacy, body image and a combination of the
more » ... combination of the three factors) and a control group. A quality of life questionnaire (sf-36) was used as a pre-test, post-test and follow-up test (3 months after group therapy) measure in each of the five groups. The group therapy sessions for the experimental groups were held 12 times (for 3 months). Statistical analysis was performed using variance analysis tests, Schefe follow-up tests and covariance analysis. Results: Results of covariance analysis showed a significant increase in quality of life as a result of group therapy based on meaning in life (p < 0.05), group therapy based on self-efficacy (p < 0.05) and group therapy based on the combination of three factors (p < 0.01). Group therapy based on body image alone resulted in no significant changes in quality of life. Follow-up test results after the three-month period showed continuity of the results. Conclusions: Group therapy based on a combination of meaning in life, self-efficacy and body image offers a higher and more durable increase in quality of life. Key words: women, quality of life, meaning in life, self-efficacy beliefs, body image. Streszczenie Cel pracy: Celem badania było porównanie skuteczności terapii grupowej opartej na sensie życia, samoocenie, wyobrażeniu własnego ciała lub kombinacji tych trzech czynników w poprawie jakości życia kobiet w wieku menopauzalnym. Materiał i metody: Badana grupa objęła 54 menopauzalnych kobiet (45-55 lat) wybranych z różnych centrów kulturowych Teheranu. Wyodrębniono 4 eksperymentalne grupy (z terapią oparta na sensie życia, samoocenie, wyobrażeniu własnego ciała i kombinacji tych 3 czynników) oraz grupę kontrolną. Zastosowano quality of life questionnaire (sf-36) przed badaniem, w jego trakcie i jako follow-up (3 miesiące po terapii grupowej) w każdej z pięciu grup. Sesje terapii grupowej odbywały się 12 razy (przez 3 miesiące). Do analizy statystycznej użyto testu analizy wariancji, testu follow-up Schefe'a i analizie kowariancji. Wyniki: Wyniki analizy kowariancji wykazały istotną poprawę jakości życia jako wynik terapii grupowej opartej na sensie życia (p < 0,05), terapii grupowej opartej na samoocenie (p < 0,05) i opartej na kombinacji trzech czynników (p < 0,01). Terapia grupowa oparta tylko na wyobrażeniu własnego ciała nie skutkowała zmianami w jakości życia. Wyniki kontrolnych testów po 3 miesiącach wykazały utrzymanie się poprawy jakości życia Wnioski: Terapia grupowa oparta na kombinacji sensu życia, samooceny i wyobrażeniu własnego ciała skutkuje wyraźniejszą i bardziej długotrwałą poprawą jakości życia. Słowa kluczowe: kobiety, jakość życia, sens życia, samoocena, wyobrażenie własnego ciała. Comparison of the effectiveness of four group therapies in improving the quality of life in menopausal women Porównanie skutecznooeci czterech modeli terapii grupowej w poprawie jakooeci ¿ycia kobiet w okresie menopauzalnym
doi:10.5114/pm.2013.36582 fatcat:c63pdcimw5flxcotjihdaw2ngy