Literature reports
Věstník literární

1908 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with digital signature within the project DML- CZ: The Czech Digital Mathematics Library http://project.dml.cz 546 Věstník literární. Recense knih. Thermika. Sepsal c. k. dvorní rada Dr. Čeněk Strouhaly prof. exp. fysiky na české universitě K. F. (Sborníku Jednoty českých mathematiků v Praze č. XI.) Vydáno podporou české Akademie císaře Františka Josefa nákladem Jednoty č. m. v Praze 1908. (658 stran, 214 obrazců.) Již
more » ... , 214 obrazců.) Již třetí díl obšírné svojí experimentální fysiky předkládá nám pan autor, pokračuje takto v záslužném díle započatém před 7 lety. Tato událost zajisté naplňuje nemalou radostí kaž dého českého fysika, poněvadž znamená podstatný pokrok na poli naší odborné literatury. O novém spise Strouhalově lze pronésti všechnu chválu, kterou vzdal prof. Koláček oběma dílům předchozím*). Stejně bohatý obsah, jasné výklady a přesné, zevrubné detaily, stejně zajímavé podrobnosti experimentální a názorné obrazce i diagrammy -v historických nástinech a životopisných poznámkách Thermika obě dřívější knihy ještě překonává. Budiž především reprodukován stručně obsah jednotlivých kapitol. V kapitole I. podává autor přehledný, celkem správný obraz historie teploměru, jeho zdokonalování a přehled hlavních typů dnes užívaných; vykládá, kterak se teploměru užívá s ohle dem na všechny chyby možné při teploměrných měřeních, za vádí vědeckou definici teploty a mluví pak obšírně o měření teplot (zvi. vysokých) na jiném základě, nežli thermometrickém. Velmi případná je poznámka (str. 10.) o zavedení megadyny jako normálního tlaku pro bod varu, o kalibrování teplo měrů, jak se skutečně provádí (str. 19.), o ceně maximominimálních teploměrů vůči thermografům (str. 34.) a j. Pojednání o pyrometrii je přehledné a výstižné. Kapitola II. pojednává o změnách objemových. Obšírným způsobem vyloženy jsou methody k měření koefficientu roztažnosti těles tuhých a sestaveny výsledky v několika tabulkách. Budiž tu zvláště vzpomenuto výkladu o roztažnosti krystallů a Fizeauově methodě, měřiti tuto roztažnost pomocí interferen čních zjevů světelných. Velmi správná jest poznámka o mikrometrické methodě (str. 63.), která mohla býti více zdůrazněna již proto, že táž myšlenka je podkladem methody Roy-Ramsdenovy**) pocházející •j Víz kritiky uveřejněné v roč. XXX. str 2 5 a roč XXXII. str. 327 >Časopisu pro pěstování mathemaiiky a fysiky*. **) V celé řadě moderních velkých učebrtic nebývá tato methoda uváděna, ač je přesnější než Laplace-Lavoisierova. Výklad hled. v A Ganot, Traité de Physique 1862, p. 232 a E. Mach, W r ármelehre.
doi:10.21136/cpmf.1908.122625 fatcat:s6jvkfuvfngiveev2osvbxgfba