Discussion on Shinshaku Shokokubanashi by Dazai Osamu : Focusing on modification to Watakushi no Saikaku
太宰治『新釈諸国噺』論 : <わたくしのさいかく>への変容を視点に

Yoshiaki Yasuda
2008 THE BULLETIN OF KOKUGAKUIN JUNIOR COLLEGE  
doi:10.24626/kokutanb.25.0_107 fatcat:tnftc4iu2zaa7cqbzvudyrv4hy