The kinematics research of continuous book block cutting by disc knives with planetary gearset in drive
Дослідження кінематики безупинного різання книжкових блоків дисковими ножами з плане-тарним приводом

O. B. Knysh, Ukrainian Academy of Printing
2021 Printing and Publishing  
Проведено критичний аналіз сучасних наукових робіт у напрямі дослідження кінематики різання книжкових блоків. Виведено аналітичні залежності для виз начення швидкості та кінематичних кутів різання. Визначено характерні кути по вороту дискового ножа. Досліджено вплив технологічних параметрів та габа ритів планетарної передачі на зміну кінематичних кутів різання. Розроблено ре комендації щодо вибору частоти обертання водила, передатного відношення пла нетарної передачі, напрямку обертання ножа
more » ... носно переміщення книжкових блоків. Досліджено кількісні та якісні характеристики «ковзного» різання книжко вих блоків. Виявлено провідний вплив на значення коефіцієнта ковзання дотичної складової швидкості різання. Виведено залежності та проаналізовано характер зміни коефіцієнта трансформації кута загострення дискового ножа. Ключові слова: планетарний механізм, дисковий ніж, швидкість, різання, кут різання, водило, книжковий блок, коефіцієнт ковзання.
doi:10.32403/0554-4866-2021-1-81-62-71 fatcat:st2vho4acng3ppxre4b3sdklqq