Role of literary works in medical education
Rola literatury pięknej w edukacji medycznej

Kamil Hozyasz
2020 Nursing and Public Health  
Zewnętrzne źródła finansowania Brak Konflikt interesów Nie występuje Praca wpłynęła do Redakcji: 6.01.2020 r. Po recenzji: 23.01.2020 r. Zaakceptowano do druku: 16.03.2020 r. Streszczenie W krajach anglojęzycznych analiza dzieł literatury pięknej na temat chorych i ich dolegliwości oraz postaci profesjonalistów medycznych stanowi integralną część edukacji studentów medycyny i lekarzy rezydentów, jak również studentów pielęgniarstwa, rehabilitacji i dietetyki. Za cel tego działania stawia się
more » ... łania stawia się pobudzenie studentów do refleksji o zdobywanej wiedzy i doświadczeniu praktycznym, doskonalenie umiejętności komunikacji z chorymi i uwrażliwienie na napływające od nich sygnały, budowanie nawyku podtrzymywania pacjentocentryzmu w opiece medycznej. Przedstawiono wybrane utwory prozatorskie -Exit Lines Joan Barfoot, Bed Number Ten Sue Baier i Mary Zimmeth Schomaker oraz Nie ma z czego się śmiać Josepha Hellera i Speeda Vogela -jako pomocne w opracowaniu modułów szkoleniowych. W artykule dokonano także przeglądu publikacji naukowych dotyczących roli poezji w szeroko pojętym pielęgniarstwie i możliwości jej przenikania do codziennej aktywności zawodowej. Dominuje pogląd, że poezja ubogaca profesjonalistów medycznych i może ich chronić przed wypaleniem zawodowym. Zaprezentowano wiersz Adama Gorczyńskiego W grudniu! jako przykład utworu pomocnego w dyskusji ze studentami i pracownikami ochrony zdrowia o empatii i wypaleniu zawodowym. Słowa kluczowe: edukacja pielęgniarska, antologie literatury, krytyczna ocena, umiejętności komunikacyjne Cytowanie Hozyasz KK. Rola literatury pięknej w edukacji medycznej. Abstract In English-speaking countries, the analysis of literary texts describing patients and their diseases as well as medical professionals is an integral component of the curricular training of medical students and residents, and also students of nursing, physical therapy, and dietetics. The aims are to develop in students the ability to reflect on their knowledge and professional experience, to improve their communication skills in their relations with patients, and to promote a patient-centered approach in medical care. Several literary works written in prose were presented -Exit Lines by Jane Barfoot, Bed Number Ten by Sue Baier and Mary Zimmeth Schomaker, and No Laughing Matter by Joseph Heller and Speed Vogel -as helpful in preparing training modules. This paper also reviews the literature reporting on the role of poetry in practicing nursing and the ways it can be manifested in nursing. Poetry is regarded to enrich medical professionals and prevent burnout. Adam Gorczyński's poem W grudniu! (In December!) was presented as a literary text for a guided discussion with students and healthcare workers on empathy and professional burnout.
doi:10.17219/pzp/119058 fatcat:wvjqykedcrc7xl6uqzxd2ujacm