Proper orthogonal decomposition-based data mining of aerodynamic shape for design optimization

Duan Yan-Hui, Wu Wen-Hua, Fan Zhao-Lin, Luo Jia-Qi
2017 Wuli xuebao  
2) (北京大学工学院, 北京 100871)
doi:10.7498/aps.66.220203 fatcat:omq35dewnjbrrkjqhbyfvaycb4