Cardiovascular diseases in patients with chronic renal diseases

Nada Dimkovic
2008 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
Sve se če šće uka zu je na to da je ri zik od kar di o va sku lar nih bo le sti zna čaj no ve ći kod oso ba s obo qe wi ma bubre ga ne go u op štoj po pu la ci ji i da je ri zik od smrt no sti usled kar di o va sku lar nih bo le sti kod wih ve ći od ri zi ka od po či wa wa le če wa di ja li zom. Sla bost sr ca je va žan na laz kod oso ba ko je bo lu ju od bo le sti bu bre ga, a mo že se otkri ti još pre fa ze ot ka zi va wa ra da bu bre ga; ona je 10-30 pu ta če šća kod bo le sni ka na di ja li
more » ... zi ne go u op štoj po pu laci ji. Hi per tro fi ja le ve ko mo re se ja vqa kod 75-80% bo le sni ka i po ve za na je s na stan kom sla bo sti sr ca, arit mi jama u ko mo ra ma, in fark tom mi o kar da s ne po voq nim is ho dom, di la ta ci jom aort nog lu ka i mo žda nim uda rom. Ishe mij ska bo lest sr ca je obič no po sle di ca od ma kle ko ro nar ne bo le sti, ali kod 27% bo le sni ka na he mo di ja li zi simp to mi mogu na sta ti i bez ate ro skle rot ske bo le sti. Kod bo le sni ka ko ji se le če di ja li zom an gi no zni simp to mi su mo gu ći i bez su že wa ko ro nar nih ar te ri ja, a če šća je i okult na (ti ha) is he mi ja mi o kar da. Hi per ten zi ja se be le ži kod 80-85% bole sni ka, a we na pre va len ci ja se li ne ar no po ve ća va sa sma we wem ni voa glo me rul ske fil tra ci je. Če sti su: izo lo vana si stol na hi per ten zi ja, po vi šen puls ni pri ti sak i iz o sta nak noć nog sma we wa krv nog pri ti ska. Bo le sni ci na dija li zi su sklo ni kal ci fi ka ci ja ma i me di je i in ti me usled ne rav no te že pro mo te ra i in hi bi to ra kal ci fi ka ci ja. Zasad ne po sto je po da ci ko ji bi po tvr di li ri zik po je di nog di ja li znog tret ma na za po ve ća we kar di o va sku lar nog morta li te ta i mor bi di te ta. Imajući u vi du broj nost tra di ci o nal nih i fak to ra ri zi ka spe ci fič nih za ure mi ju, od kqučnog je zna ča ja spre či ti na sta nak kar di o va sku lar nih bo le sti kod oso ba s hro nič nim oboqewima bu bre ga. Kqučne reči: bolesnici s hroničnim bolestima bubrega; kardiovaskularne bolesti; faktori rizika; hemodijaliza; peritoneumska dijaliza patients with chronic renal diseases.
doi:10.2298/sarh08s2135d pmid:18924484 fatcat:z736joiws5dwje6q6x7lmqsjt4