THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF AGRO-TECHNOLOGICAL MARKET FORMATION WORKS AND SERVICES IN UKRAINE

Liudmyla Yefimtseva
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Artykuł poświęcono badaniu teoretycznych podstaw powstawania rynku prac i usług agrotechnologicznych oraz charakterystyce jego współczesnego stanu na Ukrainie, identyfikowaniu problemów i poszukiwaniu sposobów jego rozwoju. Aby osiągnąć ten cel, stosowano podejście systemowe i metody ekonomiczno-statystyczne (graficzne, grupujące itp.), metodę empiryczną (według kompleksowej oceny współczesnego stanu obiektu badawczego) oraz abstrakcyjnologiczne metody badawcze (teoretyczne
more » ... oretyczne uogólnienia i formułowanie wniosków). Rozważono poglądy naukowców na definicję definicji "rynku", "rynku rolnego" i ustalono cechy funkcjonowania rynku prac i usług rolniczych na rynku rolnym. Określono aktualny stan operatorów podaży rynku prac i usług rolniczych oraz zidentyfikowano obiecujące kierunki jego rozwoju. Udowodniono potrzebę rozwoju rynku usług agrotechnologicznych dla producentów rolnych, pomimo faktu, że gospodarka rolna jest wielowymiarowa, w celu uzasadnienia mechanizmów jej rozwoju. Słowa kluczowe: rynek rolny, usługi agrotechnologiczne, popyt, stan podaży, kierunki rozwoju. Abstract. The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the formation of the market of agrotechnological works and services and the characteristics of its current state in Ukraine, identifying problems and finding ways to develop it. To achieve this goal were used a systematic approach and economic and statistical methods (graphical, grouping, etc.) empirical method (for a comprehensive assessment of the current state of the object of study) and abstractlogical research methods (theoretical generalizations and conclusions). The views of scientists on the definition of "market", "agricultural market" are considered and the peculiarities of the functioning of the market of agro-technological works and services in the agricultural market are established. The current state of the operators of the market of agrotechnological works and services is outlined and perspective directions of its development are revealed. The necessity of development of the market of agrotechnological services for agricultural producers is proved, considering the fact of diversity of agrarian economy, for the purpose of substantiation of mechanisms of its development. Key words: agrarian market, agrotechnological services, demand, state of supply, directions of development. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Людмила Єфімцева аспірантка відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (Київ, Україна), старший викладач Київського кооперативного інституту бізнесу і права (Київ, Україна) ORCID ID: 0000-0002-9519-3647
doi:10.51647/kelm.2020.7.1.17 fatcat:nxywaasn3nd5dhdudskpqp7ame