Akut Kolesistit Tanısında Kan Parametreleri ve Türevlerinin Tanı Koymadaki Etkinliği

Levent ŞAHİN, Hüseyin Fatih GÜL, Turgut DOLANBAY, Mustafa MAKAV, Murat ARAS
2020 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tıp dergisi  
Öz The aims of our study are to evaluate the demographic data of patients admitted to the emergency room with acute cholecystitis and determine the sensitivity and specificity of various infection parameters and ratios, primarily the neutrophil lymphocyte ratio (NEU/LYM), in diagnosis. 59 patients diagnosed with acute cholecystitis (the cholecystitis group) and 66 patients not diagnosed with acute cholecystitis (the control group) were viewed. Both groups were admitted to the emergency room
more » ... abdominal pain. The demographic data of the patients such as age, gender, complaints during their admission, and their laboratory parameters were recorded on their forms and their statistical analyses were conducted. There were 22 (37.3%) female patients and 37 (62.7%) male patients in the cholecystitis group. Considering the age distribution, 30.5% of the total patient group was over the age of 65. When the admission complaints were evaluated, the most frequent complaint (92.2%) was abdominal pain. The increase in white blood cells (WBC), NEU, c-reactive proteins (CRP), NEU/LYM, WBC/mean platelet volume (MPV) levels and decrease in WBC/NEU levels in the control group were found to be statistically significant (p<0.05). As a result of comparing the cholecystitis group with the control group, a ROC analysis was conducted and the cut-off values were determined as; WBC: 7.25 10 3 /µl, lymphocyte: 2.07 10 3 cells/uL, neutrophil: 4.5 10 3 /µl, CRP: 0.17 mg/L, WBC/NEU: 1.62, NEU/LYM: 2.06, WBC/MPV: 0.873 and CRP/LYM: 0.06. We think that WBC, neutrophil, CRP, NEU/LYM, WBC/MPV and CRP/LYM ratios in acute cholecystitis, can be beneficial in clinical use in terms of the diagnosis. Çalışmadaki amaçlarımız, akut kolesistitli hastaların demografik verilerini değerlendirmek ve nötrofil lenfosit oranı (NEU/LYM) başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon parametreleri ve oranlarının tanı koymadaki sensitiviteleri ile spesifitelerini belirlemektir. Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran akut kolesistit tanısı konulan (kolesistit grubu) 59 hasta ile akut kolesistit tanısı almayan karın ağrısı şikayeti ile gelen (kontrol grubu) 66 hasta incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru anındaki şikayetleri gibi demografik verileri ve laboratuvar parametreleri çalışma formlarına kayıt edildi ve istatistiksel analizleri yapıldı. Kolesistit grubunda 22 (%37.3) kadın hasta, 37 (%62.7) erkek hasta vardı. Yaş dağılımına bakıldığında bakıldığında toplam hasta grubunun %30.5'i 65 yaş üstü hastalardı. Başvuru şikayetlerine göre değerlendirildiğinde en sık karın ağrısı (%92.2) şikayeti vardı.
doi:10.47572/muskutd.727620 fatcat:zuhdlsitl5bbple6765utd2vku