REDAKCJA WYDAWNICZA El¿bieta Pietraszkiewicz PROJEKT OK£ADKI Spis treœci

Stanis³aw Pikulski, Bronis³aw Sitek, Jaime Bonet, Gaetano Dammacco, Jaros³aw Dobkowski, Maria Logiacco, Piotr Majer, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Sebastiano Tafaro, Jaime Bonet, Janina Ciechanowicz-Mclean, Wojciech Cieœlak (+20 others)
unpublished
Wy d a wn i c t wo Un i we r s y t e t u Wa r mi ń s k o-Ma z u r s k i e g o w Ol s z t y n i e 2 2 Un i we r s y t e t Wa r mi ń s k o-Ma z u r s k i w Ol s z t y n i e Wy d z i a ł P r a wa i Ad mi n i s t r a c j i 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski, Beata Kêdzierska (zastêpcy) Martyna Seroka (sekretarz) RADA NAUKOWA
fatcat:dike6wslf5f3jb5il2byligyti