Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dilin Öğretmen Tükenmişliğindeki Rolü

SELÇUK DEMİR
2018 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı okul yöneticisinin motivasyonel dili ile öğretmen tükenmişliği arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay il merkezinde bulunan kamu ortaokullarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 33 okulda çalışan 348 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında "Motivasyonel Dil Ölçeği" ve "Öğretmen Tükenmişlik Ölçeği" kullanılmıştır.
more » ... iler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; okul yöneticisinin kullandığı motivasyonel dil öğretmen tükenmişliğini negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. Ayrıca, motivasyonel dilin yönlendirici dil alt boyutu öğretmen tükenmişliğini anlamlı olarak yordarken, empatik dil ve anlam oluşturucu dil alt boyutları öğretmen tükenmişliğini anlamlı olarak yordamamaktadır. Bu çalışma; liderler, etkili sonuçlara ulaşmak için motivasyonel dilin her üç unsurunu da uygun bir şekilde birlikte kullanmalılar, şeklindeki Motivasyonel Dil Teorisi'nin ana varsayımlarından birinin öğretmen tükenmişliğindeki azalış bağlamında geçerli olmadığını göstermiştir. Öğretmen tükenmişliğini azaltmak isteyen okul yöneticisinin öğretmenler tarafından algılanan motivasyonel dilini ve özellikle yönlendirici alt boyutunu geliştirmeleri önemli görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Motivasyonel dil, tükenmişlik, okul yöneticisi, öğretmen Abstract: The purpose of this study is to determine the relationship between school administrator's motivational language and teacher burnout. In this research relational screening model was used. The research sample consists of 348 teachers in 33 schools that were selected randomly from the middle schools affiliated to the Ministry of National Education at Hatay's city center in 2017-2018 academic year. Data analyses were performed with the program of SPSS. Data were collected by "Motivational Language Scale" and "Teacher Burnout Scale". According to the study findings, motivational language used by school administrator negatively and significantly predicts teacher burnout. While directing-giving sub-dimension of motivational language significantly predicts teacher burnout, empathetic and meaningmaking sub-dimensions do not predict. This study has revealed one of the main assumptions of Motivational Language Theory that leaders have to use all three sub-facets of motivational language together properly to get effective outputs has not been confirmed by the context of a decrease in teacher burnout. It is crucial for school administrator to invest in developing and strengthening motivational language and especially its directing-giving component in order to reduce teacher burnout.
doi:10.17860/mersinefd.441987 fatcat:scxr7wlr3zepba7lsjz5xqesoq