Raking Hay

Thos. E. Garrett
1874 The Aldine  
doi:10.2307/20636807 fatcat:5diyifrx7zbebo4elcjzrtyg5i