Optimization of the system of observation of children with urinary tract infection under the conditions of antibiotic resistance
Оптимізація системи спостереження дітей з інфекцією сечової системи в умовах антибіотикорезистентності

T.V. Budnik, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kуiv, Ukraine
2020 Modern pediatrics. Ukraine  
Оптимізація системи спостереження дітей з інфекцією сечової системи в умовах антибіотикорезистентності УДК 616.61 053.2:616.981.136 092 08:615.33 Алгоритми діагностики та лікування інфекції сечової системи (ІСС) у дітей потребують перегляду і оптимізації згідно сучасних тенденцій захворювання та нових діагностичних можливостей. Мета: розробити сучасну діагностично лікувальну систему спостереження дітей з ІСС на різних етапах захворювання. Матеріали і методи. У дослідження було залучено 2754
more » ... о залучено 2754 дитини з ІСС віком від 0 до 18 років у період 2009-2019 рр. Серед пацієнтів були хворі амбулаторного та госпітального плану на різних етапах захворювання ІСС. Обстеження всіх пацієнтів та оцінку отриманих даних проведено за інформованою згодою дітей, їхніх батьків та відповідно до Гельсінської декларації прав людини. Результати. Встановлено, що до пацієнтів амбулаторного плану 12-18 років із підозрою на ІСС (що не мають лихоманки та інших ознак системної запальної реакції) слід застосовувати тактику відтермінованого призначення антибактеріальної терапії (АБТ) за результатами негативного дипстик тесту, призначенням фітотерапії та можливістю застосування АБТ на третю добу спостереження за необхідності. АБТ емпіричного вибору в лікуванні неускладненої ІСС у дітей >3 років може бути фуразидин К (рівень резистентності кишкової палички на 2019 р. -8,0%±21,07). Препаратом вибору в лікуванні пієлонефриту є цефтазидим (резистентність на рівні 14,3%±15,15), при полірезистентних станах та за життєвими показаннямиципрофлоксацин (резистентність -11,0%±17,5). Вакцинотерапія полікомпонентним засобом Urivac рекомендується дітям >7 років із рекурентною ІСС. Фітоцитратний засіб Уриклар слід включати до терапії ІСС на тлі мінерального розладу дітям від 6 ти років із подальшим призначенням препарату з метою профілактики реінфекції у переривчастому режимі від 2 х місяців. Висновки. Використання запропонованої діагностично лікувальної системи спостереження дітей із ІСС сприятиме раціональній терапії та профілактиці повторних епізодів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів. Ключові слова: інфекція сечової системи, діти, антибіотикорезистентність, система спостереження. Algorithms for the diagnosis and treatment of urinary tract infections (UTIs) in children need to be revised and optimized according to current disease trends and new diagnostic capabilities. The aim. To develop a modern diagnostic and treatment system for monitoring children with UTI at different stages of the disease. Materials and methods. The study included 2754 children with ISS aged 0 to 18 years in the period 2009-2019. Among the patients were outpatients and hos pital patients at different stages of UTI. The examination of all patients and the evaluation of the obtained data were carried out with the informed consent of children, their parents and in accordance with the Helsinki Declaration of Human Rights. Results. We determined that patients with an outpatient plan of 12-18 years with suspected UTI (who do not have fever and other signs of systemic inflam matory reaction) should apply the tactics of delayed ABT based on the results of a negative dipstic test, the appointment of herbal medicine and the possibil ity of ABT for 3 day of observation if necessary. ABT of empirical choice in the treatment of uncomplicated ISS in children >3 years may be furazidin K (the level of resistance of Escherichia coli in 2019 -8.0%±21.07). The drug of choice in the treatment of pyelonephritis -ceftazidime (resistance at 14.3%±15 .15), in multidrug resistant conditions and vital signs -ciprofloxacin (resistance -11.0%±17.5). Urivac multicomponent vaccine therapy is recommended for children >7 years of age with recurrent UTI. Uriclar phytocitrate should be included in the treatment of UTI on the background of mineral disorders in children from 6 years of age with subsequent administration of the drug to prevent reinfection in intermittent mode from 2 months. Conclusions. The use of the proposed diagnostic and treatment system for monitoring children with UTI will contribute to the rational therapy and prevention of recurrent episodes. No conflict of interest was declared by the author.
doi:10.15574/sp.2020.107.9 fatcat:ks3b5gju35aonnkt65zvyd2xke