EXPLORATION OF ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL METHODS OF STIMULATING THE PRODUCTION GROWTH ON ENTERPRISE

Krushelnytskyi, Mosiy
unpublished
VІІ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ" 79 УДК 658.5.003 Крушельницький Р.-ст. гр. БМм-51 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ Науковий керівник: к.е.н., доц. Мосій О. Б. Відомо, що ефективність суспільного виробництва залежить від ефективності діяльності підприємств. В умовах ринку ефективністю
more » ... ефективністю виробництва на макрорівні є результативність виробничо-господарської діяльності підприємства, яка досягається співвідношенням корисних результатів та ресурсів, що витрачені для їх досягнення. В загальному випадку стійке економічне зростання забезпечується, насамперед, високим рівнем ефективності суспільного виробництва, який, у свою чергу, залежить від ефективності роботи окремих підприємств. Але ефективність виробництва не буде зростати сама по собі. Для її зростання необхідний певний механізм стимулювання. Основу його побудови складають як форми ефективності, так і певні показники, та критерії ефективності. В таких умовах великого науково-теоретичного значення набуває система оподаткування, і в першу чергу, оподаткування прибутку підприємств, як один з головних факторів, що забезпечують стимули щодо росту ефективності виробництва. В Україні система оподаткування прибутку характеризується частою зміною, як об'єкта, так і ставок оподаткування. Безумовно, така нестійкість обумовлює негативний вплив, як на зростання обсягів виробництва, так і на ефективність виробництва і породжує прагнення підприємців відійти "в тінь". Досвід застосування протягом декількох десятиріч податкових пільг і диференційованих податкових ставок у розвинутих країнах показує, що це позитивно впливає на створення ефективної структури економіки, а також забезпечує значні конкурентні переваги підприємствам на світовому ринку. Економічне стимулювання на рівні підприємства реалізується в процесі розподілу чистого прибутку. На нашу думку, оптимальні пропорції цього розподілу повинні враховувати інтереси, як власників підприємства, так і його найманих працівників, а також зовнішніх інвесторів, які готові вкладати свій капітал у розвиток підприємства. У зв'язку з цим необхідно дотримувати такі принципи розподілу чистого прибутку: відповідність загальної стратегії розвитку підприємства; забезпечення підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства;
fatcat:lftylgimavgxvkwmj7yyfe5epq