RASAT verisi kullanarak farklı pan-keskinleştirme yöntemlerinin istatistiksel analizi

Saygın Abdikan
2017 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ  
Bu araş rmada, Türkiye'nin op k uzaktan algılama uydusu olan RASAT uydusuna ait görüntü kullanılarak farklı pan-keskinleş rme teknikleri değerlendirilmiş r. Kullanılan verinin pankroma k bandı (PAN) 7,5 m ve mul spektral (MS) bantları (kırmızı, yeşil ve mavi) 15 m yer örnekleme aralığına sahip r. Çalışmanın amacı, mekansal olarak iyileş rilmiş ve spektrum bilgisi korunmuş yüksek çözünürlüklü RASAT verilerini elde etmek üzere farklı pan-keskinleş rme yöntemleri kullanarak uydu verisinin
more » ... sını araş rmak r. Bu amaçla Ehlers yöntemi, Yüksek Geçirgenli Filtreleme (High Pass Filtering -HPF), Yoğunluk Renk Doygunluk (Intensity Hue Satura on -IHS) ve Ana Bileşenler Dönüşümü (Principal Component Analysis -PCA) yöntemleri uygulanmış ve karşılaş rılmış r. Çalışma alanı Türkiye'nin ba sında İzmir ili Menemen bölgesinde yer almaktadır. Çalışma alanı ekili alan, çıplak alan, sulak alan, su kütleleri ve mera gibi arazi örtüsü ile kaplıdır. Çalışmada pan-keskinleş rilmiş görüntülerin performansını değerlendirmek için kalita f ve kan ta f analizler uygulanmış r. Daha düşük çözünürlüklü çok spektral bantlı veri Pan-keskinleş rilmiş görüntülerle görsel olarak karşılaş rılmış ve renk bozulmaları araş rılmış r. Kan ta f analiz için farklı ista s ksel metrikler kullanılmış r. Bu amaçla, Korrelasyon Katsayısı (CC), Evrensel Görüntü Kalitesi İndeksi (UIQI), Karesel Ortalama Hata (RMSE) ve ERGAS metrikleri uygulanmış ve iyileş rilmiş sonuç verilerin kalite değerlendirmeleri karşılaş rılmış r. Pan-keskinleş rilmiş görüntü sonuçlarına göre Ehlers renk bilgisini en iyi korurken, HPF sonucu ista s ksel açıdan en iyi sonucu sağlamış r.
doi:10.17211/tcd.299099 fatcat:4k6k7b2whrgjfkmfoxrrvln5cy