The methodological strategy of architectonics of multicultural education in the postmodern era

Petro Saukh
2017 Edukacja Międzykulturowa  
Streszczenie: Celem artykułu jest próba interpretacji nowego pluralistycznego typu cywilizacji oraz właściwości współczesnego społeczeństwa wielokulturowego w kontekście przestrzeni edukacyjnej. Na gruncie tego zaproponowano zastąpienie pojęcia edukacji wielokulturowej terminem edukacji polietnicznej, która skierowana jest na harmonizację wzajemnego stosunku między etnicznymi lub narodowymi społeczeństwami, a w ich granicach -między różnymi grupami społeczno-kulturowymi, mającymi różną
more » ... ość kulturową (polityczną, regionalną, płciową, religijną, wiekową, profesjonalną i in.). Zaproponowano i uzasadniono nową architektonikę edukacji wielokulturowej, w centrum której znajduje się życiowy paradygmat jednostki. W związku z tym udowadnia się pięć najważniejszych strategii metodologicznych edukacji wielokulturowej, które są jej punktem orientacyjnym oraz źródłem życiowym. W artykule zostały także zarysowane problemy implementacji projektu edukacji wielo-kulturowej na Ukrainie, które utrudniają harmonizację życia społecznego oraz procesy dialogu międzykulturowego i porozumiewania się. Słowa kluczowe: multikulturalizm, edukacja wielokulturowa, identyczność, globalna lokalność, pamięć historyczno-kulturalna, kulturowo-etniczny narcyzm, polityka demokratyczno-egalitarna EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2017, nr 1 (6)
doi:10.15804/em.2017.01.02 fatcat:ggclnnc7dfexxde3ktbukzivb4