Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Ali Mehmet, Osman Malas, Bahadýr Sulak, Esra Üngör, Soner Çetýn, Süleyman Albay, Üniversitesi Demirel, Fakültesi Týp, Anatomi
unpublished
Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin son beþ yýldaki anatomi dersi sýnavlarýnda sorulan sorulardaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin araþtýrýlmasý amaçlandý. Anatomi derslerinde ara ve yýl sonunda çoktan seçmeli test þeklinde yapýlan sýnavlar ayrý ayrý deðerlendiril-di. Sorular sistemlere göre dokuz grupta gruplandýrýldý. Öðrencilerin baþarý düzeyleri cinslere, sistemlere, yýl-lara, ara ve final sýnavlarýna göre deðerlendirildi. Sýnavlardaki baþarýlarý bakýmýndan cinsler arasýnda, yýllar
more » ... ýnda, yýllar arasýnda, ara ve final sýnavlarý arasýnda farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Ara ve final sýnavlarýnda öðrencilerin entegre sistemdeki toplam puaný ile anatomi puaný arasýnda anlamlý iliþki vardý (p<0.001). Bütün sistemlerde ara ve final sýnavlarýndaki baþarý yüzdelerinde yýllar arasýnda da farklýlýk bulunamadý (p>0.05). Bu araþtýrmamýz sonrasýnda, önümüzdeki eðitim ve öðretim yýllarýnda öðrencilerin daha az baþarýlý bulun-duðu sistemlerde teorik ve pratik uygulamalarda alýnacak tedbirler gözden geçirildi. Çalýþmamýzdaki sonuçlarýn Týp Fakültesi öðrencilerinin anatomi dersi sýnavlarýnda sistemlere göre baþarý düzeylerinin yük-seltilmesinde yararlý olacaðýna inanmaktayýz. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Dergisi 2002:9-(2) / 1-5 G Gi ir ri iþ þ Çoktan seçmeli soru ve sýnav analizi, sýnav sonuçlarýnýn incelenip yorumlanmasý, sýnavýn kalite ölçütleri hakkýnda bilgi verir. Sýnav analizi sýnavýn bütününün performansýný ölçer. Soru analizinde sýnavdaki çoktan seçmeli sorularýn ayrý ayrý deðer-lendirilmesi amaçlanýr. Sorularýn analizi, sýnava girenlerin gösterdikleri per-formansýn karþýlaþtýrmalý olarak deðerlendirilmesi temeline dayanýr. Yapýlan çalýþmalar, sýnava katýlan öðrencilerin en yüksek puan alan %27 ve en düþük puan alan % 27'si ile oluþturulan iki alt gruba ait yanýtlarýn karþýlaþtýrýlmasýnýn güvenilir sonuçlar verdiðini göstermiþtir (1). Zorluk Derecesi, bir soru-nun zorluk indeksine karþýlýk gelen zorluk düzeyinin tanýmlayýcý deðeridir. Zorluk indeksi, ismiyle ters orantýlý bir ölçüt olup, deðeri yükseldikçe sorunun kolay bulunduðu anlaþýlýr. Çok kolay ve çok zor soru-lar kabul edilebilirlik sýnýrlarý dýþýndadýr ve elen-melidir. Bir sorunun çok zor olarak deðerlendirilmiþ olmasý, öðrencilerin konuyu öðrenemediklerini, soru-da bir hata olabileceðini ya da yanlýþ cevap anahtarý kullanýldýðýný düþündürmelidir. Zor sorulardan oluþan sýnavlar, bir konu hakkýnda derinlemesine bilgi Abstract Evaluation of success level according to systems of the medical faculty students in the exams of anatomy lesson In this study, it was aimed to investigate success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lesson in the five last years. The final and middle exams that were multiple choice of anatomy lesson were evaluated one by one. The questions were classified as nine groups according to systems. The success level of students evaluated according to sexes, systems, years, final and middle exams. There were no differences between sexes, years, final and middle exams in respect of success in the exams (p>0.05). There was significant correlation between total point and anatomy point of integrated system in the final and middle exams (p<0.001). All of the systems, there were no differences between years of percent of success level in the final and middle exams (p>0.05). End of our study, the measure for theoretical and practical practices in systems that students have been unsuccessful were looked over for future years. We believe that our data will be useful in increasing of success level according to systems of the medical faculty student in the exams of anatomy lesson
fatcat:k33ycj5brbcujdyubz4us5hnsa