Minimally invasive aortic valve replacement

Yu. V. Belov, G. I. Salagaev, A. V. Lysenko, P. V. Lednev
2017 Khirurgiya Zhurnal im N I Pirogova  
doi:10.17116/hirurgia20171266-69 pmid:29286033 fatcat:u37hs5trhvf2dfpxpugxc2t72i