VODNÍ MALAKOFAUNA VÝCHODNÍHO POLABÍ Aquatic malacofauna of the východní Polabí lowland

Sb Vč, Přír
1999 Práce a studie   unpublished
V letech 1995-1999 byl proveden průzkum vodní malakofauny nivy Labe mezi Kolínem a Hradcem Králové. Celkem bylo na popsaném území na 35 lokalitách nalezeno 43 druhů vodních měkkýšů (27 plžů, 16 mlžů). Zejména ve srovnání s výzkumy v minulosti je patrný úbytek některých vzácných druhů typických pro nivy velkých řek (např. Valvata pulchella, Myxas glutinosa, Lymnaea occulta, Anisus vorticulus, Pisidium tenuilineatum, Unio crassus, Pseudanodonta complanata, Pisidium amnicum, P. moitessierianum).
more » ... moitessierianum). Naproti tomu došlo k rozšíření některých zavlečených druhů (Physella acuta, Dreissena polymorpha, Potamopyrgus antipodarum, Ferrissia wautieri a Menetus dilatatus). Úvod Největší bohatství vodní malakofauny je v našich podmínkách vázáno na nivy velkých řek. Tyto oblasti však zároveň patří i k místům nejvíce pozměněným činností člověka. Předkládaná práce je pokračováním průzkumů vodní malakofauny nivních oblastí našich velkých řek (např. BERAN et HORSÁK 1998) a přímo navazuje na průzkum nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem (BERAN 1995). Metodika a materiál Průzkum byl proveden na 35 lokalitách v nivě Labe mezi Kolínem a Hradcem Králové. Při průzkumu byly sledovány vodní toky (Labe a přítoky), odstavená labská ramena, tůně, pískovny, některé rybníky i periodické mokřiny, aby bylo podchyceno co nejširší druhové spektrum vodních měkkýšů. Sběr byl na většině lokalit prováděn kombinací vizuální metody a odběrů z vegetace či sedimentu za pomoci kuchyňského cedníku. Materiál získaný při průzkumu byl ve většině případů určen na místě a vrácen na lokalitu. V případě velmi vzácných druhů (některé z kriticky ohrožených druhů či naopak z nových zavlečených druhů) byla alespoň část sběru uložena do sbírky autora. U druhů determinovatelných pouze pomocí lupy (např. většina druhů r. Pisidium) byl materiál determinován až v laboratoři. Stejně tak bylo postupováno u druhů, k jejichž determinaci je nutná pitva (některé druhy z čeledi Planorbidae a Lymnaeidae).
fatcat:fhqrfalftzhm7bvf3u56qal7c4