تأثیر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات

نادر رهنما, عفت بمبئی چی, علی جعفری
2016 فیزیولوژی ورزشی  
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بیماران مبتلا به سرطان پروستات می‌باشد. بدین-منظور، ‌‌24 نفر از بیماران مبتلا به سرطان غیر‌متاستاتیک پروستات به‌صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به‌صورت تصادفی در دو گروه‌ 12 نفری تجربی (با میانگین سنی‌ 1/6±‌73 سال، قد 2/5‌±‌5/172 سانتی‌متر و وزن 6/8±‌-4/75 کیلوگرم) و کنترل (با میانگین سنی 3/5±‌72 سال، قد 3/8‌±‌1/171 سانتی‌متر و وزن 8/6±‌5/75 کیلوگرم) قرار گرفتند. گروه تجربی به‌مدت 10 هفته به انجام تمرین پرداخت، اما بیماران
more » ... کنترل به درمان عادی خود ادامه دادند. علاوه‌براین، قبل و بعد از این دورۀ تمرینی، قدرت عضلات دو‌سر‌بازویی، سه‌سر‌بازویی، چهارسر‌رانی و همسترینگ تمامی بیماران با استفاده از داینامومتر ارزیابی شد. ‌‌هورمون تستوتسترون نیز اندازه‌گیری گردید. همچنین، نتایج با استفاده از تی وابسته و مستقل تجزیه‌و‌تحلیل گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در گروه تجربی‌ به‌دنبال 10 هفته تمرین مقاومتی، در مقایسه با قبل از تمرین، قدرت عضلات دو‌سر‌بازویی دست راست و چپ (P
doi:10.22089/spj.2016.767 doaj:10d62af6441643cc8c691df877499797 fatcat:thhgai6ccvb4th5mwx5ym6k2aq