Växtskydd Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter, L13-8015

Alf Djurberg, Jordbruksverkets Växtskyddscentral, Linköping
unpublished
• Pyretroiden Mavrik har även i år fun-gerat mycket bra i försöken trots att an-dra pyretroider har svag effekt. • Flera preparat med olika verkningsme-kanismer som hittills gett bra bekämp-ningseffekt mot pyretroidresistenta rapsbaggar, fi nns nu på marknaden. • Ytterligare preparat med nya verk-ningssätt behövs för att säkerställa möj-ligheten till en långsiktigt hållbar resis-tensstrategi. Pyretroidresistenta rapsbaggar dök upp i Öster-götland för ca 10 år sedan. Resistensproble-men har
more » ... proble-men har spridit sig över åren och fi nns nu i stora delar av odlingsområdet. För att hitta lämpliga alternativ till pyretroider har ett fl er-tal preparat testats sedan resistensproblemen uppmärksammades. I år genomfördes fyra försök i Mellansverige, ett i Svea, ett i FiV och två i ÖSFs område. Försöken fi nansieras i samarbete mellan regionen och de företag som representerar de testade preparaten. De preparat som ingick i försöket förutom de två välkända pyretroiderna Karate och Mavrik, var Raptol, Biscaya, Steward och Plenum. Raptol har samma verkningssätt som py-retroidpreparat och innehåller en blandning av naturliga pyretriner och rapsolja. Prepa-ratet är också tillåtet att använda i ekologisk odling. Biscaya, Steward och Plenum har alla olika verkningssätt som också skiljer sig från pyretroidernas verkningssätt. Biscaya och Steward är godkända för användning mot rapsbaggar. Plenum är däremot ännu inte registrerat för rapsbaggebekämpning men godkänt för användning i växthus. Raptolledet sprutades ut med 1200 l vatten per ha medan övriga produkter sprutades ut i 200 l vatten per ha. Resultaten är likartade i samtliga försök, dock är variationen ganska stor, vilket gör att det är få säkra skillnader i effekten mellan de olika produkterna. Stor variation mellan olika pyretroider Försöken bekämpades inte förrän det fanns relativt mycket rapsbaggar i knopparna. Vid bekämpningen varierade antalet rapsbag-gar mellan 1,0 och 4,4 baggar/planta på de olika försöksplatserna. Försöken graderades ett fl ertal gånger efter behandlingen för att följa långtidseffekten av preparaten. (fi g 1) Däremot skördades inte försöken. En dag efter behandlingen varierade bekämpningsef-fekten mellan knappt 40 % och drygt 80 %. Högst effekt hade Mavrik, som också haft hög effekt vid första graderingen tidigare år. Det är en väntad effekt av en fungerande pyretroid. Mavrik tycks alltså fortfarande fungera bra i de fl esta fall, trots att det är en pyretroid och därmed borde tappa effekt mot resistenta rapsbaggar. En del rapporter om sviktande effekter i praktiken fi nns också, framförallt från västra och södra delarna av odlingsområdet, liksom sviktande ef-fekter i en del resistenstest. Karate uppvisar däremot, liksom tidigare år, klart sviktande effekt i årets försök. Det kan tyckas förvå-nande med den stora variation i effekt som olika pyretroidpreparat uppvisar. En möjlig förklaring till skillnaderna kan vara hur stor mängd aktiv substans som används. De an-vända doseringarna i försöken ger 7,5 g aktiv substans för Karate och 60 g för Mavrik. Mycket talar för att resistensen hos rapsbag-garna huvudsakligen är dos-beroende, och då blir resultaten mer rimliga.
fatcat:nhfxri6f3jby5i3nkpso3tbltu