Absolute and relative dating of Cu and Pb-Zn mineralization in the Baiyangping area, Yunnan Province, SW China: Sm-Nd geochronology of calcite

Zhichao Zou, Ruizhong Hu, Xianwu Bi, Liyan Wu, Caixia Feng, Yongyong Tang
2015 Geochemical Journal  
doi:10.2343/geochemj.2.0334 fatcat:iwvut6d3jreihml2uvskoispxu