The role of the IT network in the regulation of labor migration in the context of digitization
Raqamlashtirish sharoitida mehnat migratsiyasini tartibga solishda IT tarmog'ining o'rni

Sulxiya Saidmashrafovna Gaziyeva
2022 Economics and Innovative Technologies  
Annotatsiya Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning mehnat migratsiyasini tartibga solishda tutgan o'rni tahlil qilingan. IT tarmog'i yuqori darajada rivojlanganlik jihati bilan Estoniya mamlakati tanlab olingan. Estoniyada immigrantlari tarkibida dasturchilarning katta ulushi va Estoniyaning butun dunyo mamlakatlaridan IT mutaxassislarini jalb qilish yo'llari ko'rib chiqilgan. Raqamlashtirish sharoitida autsorsing kompaniyalarning xorijga o'z xizmatlarini eksport qilib, virtual mehnat
more » ... iyasi jarayonlarini shakllantirishi tahlil qilingan. Kalit so'zlar: IT, mehnat migratsiyasi, raqamlashtirish, virtual mehnat migranti, autsorsing, onlayn mehnat. Аннотация В данной статье анализируется роль цифровых технологий в регулировании трудовой миграции. Эстония была выбрана из-за высокоразвитой ИТ-сети. Эстония имеет большую долю программистов среди своих иммигрантов, и были рассмотрены способы привлечения ИТ-специалистов со всего мира в Эстонию. В условиях цифровизации аутсорсинговые компании экспортируют свои услуги за рубеж и формируют процессы виртуальной трудовой миграции.
doi:10.55439/eit/vol10_iss4/a27 fatcat:rxvno3s7avcizpxwnwvykfv7iq