PTSP I DEPRESIVNOST POSLE NATO BOMBARDOVANJA: ČINIOCI INDIVIDUALNIH RAZLIKA U REAGOVANJU NA STRES

Marija Zotović
2005 PSIHOLOGIJA   unpublished
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad Istraživanje u okviru ovog rada sprovedeno je da bi se dobili odgovori na dva istraživačka pitanja: (1) Sa kolikom učestalošću i intenzitetom su kod dece i adolescenata prisutni simptomi PTSP-a i depresivnosti godinu dana nakon NATO bombardovanja Jugoslavije? i (2) Koji su činioci povezani sa nivoom posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i depresivnosti, tako da predstavljaju faktore rizika za javljanje simptoma poremećaja? Istraživanje je
more » ... sprovedeno četrnaest meseci po završetku bombardovanja, na uzorku od 629 dece i adolescenata iz Vojvodine. Registrovano je da su simptomi PTSP-a prisutni u značajnom stepenu (srednji i težak oblik poremećaja) kod gotovo 60% dece i adolescenata (59.6%). Kao posebno značajni činioci, povezani sa pojavom simptoma PTSP-a, pokazale su se odreene strategije prevladavanja stresa. Najznačajniji rizik faktor za pojavu simptoma depresivnosti jesu osobine ličnosti, tačnije rečeno sklop osobina koji bi mogao biti nazvan negativni afektivitet.
fatcat:vqux4lid7nb2djjmscqisqy5zu