Social Media Policies in University Libraries

Murat Akbaş, Tülay Fenerci
2016 Bilgi Dünyasi  
Öz Bu çalışma, insan ilişkileri, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme üçgeninde insanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, insan ilişkileri yaklaşımı, örgütsel bilgi yönetimi alanı ve örgütsel öğrenme süreçlerinde insana ilişkin yapısal modeller açıklanmıştır. Çalışmada, bu üç alanın ara kesiti olarak belli insan özelliklerinin önerildiği bir küme modeli geliştirilmiştir. Örgütlerde verimliliğin artması için bu model baz alınarak insana yatırım yapılması gerektiği sonucuna
more » ... sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: İnsan ilişkileri, Bilgi yönetimi, Örgütsel öğrenme, Örgütlerde insan varsayımı, Küme modeli. Abstract This study attempts to combine the concepts of human relations, knowledge management and organizational learning. Also, it emphasizes the importance of information management in human relations approach and the process of organizational learning in human relations. A "set model" of these concepts was developed. Consequent results of this model indicaed the necessify for investment in human capital. Giriş İnsan ilişkileri ekolü, örgüt teorileri içerisinde insanı sosyal bir varlık olarak görmesi ve çalışanların üretkenliğinin arttırılması yoluyla iş tatminlerinin sağlanması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu teori, örgütsel verimliliğin gerçekleşmesinde kilit bir unsur olan insanın ön plana çıkarılması ve birçok alanın yönetim sürecinde yerini alabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu alanlardan bir tanesi de bilgi yönetimidir.
doi:10.15612/bd.2016.518 fatcat:wviouowlqnh6xhf5hjpws7rdxq