işletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki - BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama1 (The Relationship Between Capital Structures and Company Values of Companies - An Application in the BIST Industrial Index)

Muhammet Emin Şişman, İsmemi Çömlekçi
2020 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Amaç: Sermaye yapısı ile firma değeri arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü, finans dünyasında en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bu araştırma, firmaların sermaye yapısı ile firma değeri arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını ve varsa bu ilişkini düzeyinin ve yönünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Borsa İstanbul (BIST XUSIN) Sınai Endeksinde faaliyet gösteren firmalardan kesintisiz verilerine ulaşılabilen 111 firma oluşturmuştur.
more » ... aştırmaya konu firmalara ilişkin veriler Borsa İstanbul ve Kamu Aydınlatma Platformu resmi internet adreslerinden alınmış ve araştırmacılar tarafından analize hazır hale getirilmiştir. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, panel birim kök testleri ve panel regresyon analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalışma sonucunda, Aktif Karlılık Oranı (AKO) ile KVYK/TA ve ÖZ/TA oranları arasında pozitif yönlü, UVYK/TA ve LNTB/ÖZ oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Özsermaye Karlılık Oranı (ÖKO) ile UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Hisse Başına Kar Oranı (HBKO) ile ÖZ/TA oranı arasında pozitif yönlü, KVYK/TA, UVYK/TA, LNTB/ÖZ ve TB/TA oranları arasında ise negatif yönlü ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Tartışma: Bu sonuçlara göre, firmaların sermaye yapısı oranlarının, firma değerlerini temsil eden oranları etkilediği ve kurulan modellerin anlamlı sonuçlar verdiği ifade edilebilir. Borsa İstanbul Sınai Endeksinde yer alan firmaların sermaye yapılarında borç kullanmalarının firma değerini olumsuz etkilediği, özsermaye kullanmalarının ise firma değerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Stock Exchange Istanbul Capital Structure Firm Value Share Prices Leverage Ratio Purpose: The existence and direction of the relationship between capital structure and firm value is one of the most debated issues in the financial world. This research was conducted to determine whether there is any relationship between the capital structure and firm value of the firms and, if any, the level and direction of this relationship. Design/methodology/approach: The sample of the study consisted of 111 companies whose data can be accessed from the companies operating in Borsa Istanbul (BIST XUSIN) Industrial Index. The data related to the companies subject to the research were taken from the official web addresses of Borsa İstanbul and the Public Lighting Platform and made ready for analysis by the researchers. Descriptive statistics, correlation analysis, panel unit root tests and panel regression analyzes were performed to achieve the aim of the study. Findings: As a result of the study, it was concluded that there was a positive correlation between the Active Profitability Ratio (AKO) and KVYK/TA and ÖZ/TA ratios, while a negative correlation was found between UVYK/TA and LNTB/ÖZ ratios. It has been concluded that there is a negative relationship between the return on equity (ÖKO) and the ratios of UVYK/TA, LNTB/ÖZ and TB/TA. It has been concluded that there is a positive correlation between the Profit Per Share (HBKO) ratio and the ÖZ/TA ratio, while there is a negative relationship between the KVYK/TA, UVYK/TA, LNTB/ÖZ and TB/TA ratios. Discussion: According to these results, it can be stated that capital structure ratios of firms affect the ratios representing firm values and established models give meaningful results. It has been determined that the use of debt in the capital structures of the firms included in the Borsa Istanbul Industrial Index adversely affects the firm value and the use of equity positively affects the firm value. M. E. Şişman -İ. Çömlekçi 11/4 (2019) 3086-3103
doi:10.20491/isarder.2019.797 fatcat:wajapcejdrbblb7dnzabnad7zq