Speech Enhancement with Multivariate Laplace Speech Model

Bin Zhou, Xia Zou, Xiong-wei Zhang
2013 Dianzi Yu Xinxi Xuebao/Journal of Electronics and Information Technology  
The paper presents a new short-time spectrum estimation algorithm for speech enhancement. A novel multivariate Laplace speech model is utilized to characterize the dependencies between adjacent DFT coefficients of speech, based on which a minimum mean-square error (MMSE) estimator of speech spectral components is derived. Moreover, the speech presence uncertainty is incorporated to modify the MMSE estimator. Experimental results show that the developed algorithm achieves better noise
more » ... er noise suppression and lower speech distortion compared to the existing speech enhancement methods. Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy algorytm estymacji krótkookresowego spektrum głosu do poprawy dźwięku mowy. Wykorzystano wieloczynnikowy model Laplace'a w celu scharakteryzowania zależności pomiędzy składnikami DFT dźwięku mowy. Na tej podstawie obliczane jest minimum błędu średnio-kwadratowego dla estymatora. Wyniki eksperymentalne potwierdzają ulepszoną skuteczność eliminacji zakłóceń mowy, w porównaniu ze stosowanymi metodami. (Wieloczynnikowy model mowy Laplace'a w estymatorze spektrum krótkookresowego, na potrzeby polepszenia dźwięku) Keywords: speech enhancement; minimum mean-square error (MMSE); multivariate Laplace distribution. Słowa kluczowe: polepszenie dźwięku mowy, minimum błędu średniokwadratowego, wieloczynnikowy rozkład Laplace'a.
doi:10.3724/sp.j.1146.2011.01312 fatcat:7u5l4dkwmbhwbmer2zrfyo5ieq