Prekės markės įvaizdis ir jo tyrimas

Juozas Ruževičius, Anastasija Savkova
2003 Ekonomika  
Straipsnyje analizuojami prekės markės ir jos įvaizdžio formavimo teoriniai, metodologiniai ir terminologijos klausimai. Nustatytos prekių tapatumo identifikatorių sąsajos, išnagrinėti prekės markės ir jos įvaizdžio formavimo ir analizės ypatumai, metodai ir priemonės. Remiantis mokslinės literatūros nagrinėjama tema sistemine analize parengta tyrimo metodika ir atliktas praktinis prekės markės - "BIOS" jogurto įvaizdžio tyrimas. Tyrimui atlikti ir jo rezultatams apibendrinti bei interpretuoti
more » ... anaudoti sisteminės ir lyginamosios analizės, matematinės statistikos metodai, semantinių diferencialų, reikšmių rūšiavimo, Likerto skalės. Nustatyta, kad šios markės spontaninio žinomumo ir asociatyvumo rodikliai yra aukšti, tačiau lojalumo rodiklis kol kas yra žemas. Siekiant toliau formuoti šios prekės markę, didinti lojalumą ir stiprinti įvaizdį rekomenduojama didinti produkto fasavimo dydžių įvairovę, gerinti pakuotės kokybę ir plėsti markės išskirtinių bruožų informacinę sklaidą.
doi:10.15388/ekon.2003.17330 fatcat:ae65gvnznbeohnmb6hqiy7jena