Düzey Derslikleri Uygulamasına Yönelik Veli Görüşleri

Ümran ŞAHİN
<span title="2019-03-15">2019</span> <i title="Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/2rznond5nrekzp7xcl7rxlu6ym" style="color: black;">Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi</a> </i> &nbsp;
Öz: Bu araştırmanın amacı; düzey derslikleri uygulaması hakkında velilerin bilgilerini ve bu uygulamanın çocuklarına akademik, sosyal ve psikolojik açısından etkileri hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada fenomenoloji deseninden yararlanılmıştır. Veriler, velilerle yapılan görüşmeler yoluyla toplanmış ve içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan veliler açısından düzey derslikleri uygulamasına ilişkin görüşler; "Düzey Dersliklerinin Anlamı", "Düzey Dersliği
more &raquo; ... uşturma Ölçütleri", "Düzey Derslikleri Uygulamasının Olumlu ve Olumsuz Yönleri" ve "Uygulamaya İlişkin Velilerin Düşünceleri" adıyla dört ana temadan oluşmaktadır. Düzey derslikleri, veliler tarafından akademik olarak yakın başarı gösteren öğrencileri gruplandırma olarak tanımlanmaktadır. Düzey dersliği oluşturma ölçütleri temasında ise veliler öğrencilerin akademik başarılarının yanında öğrenci hal ve tutumlarının, öğretmen kanaatlerinin, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki başarıların da dikkate alınması gerektiğini vurgulamışlardır. Düzey derslikleri uygulamasının olumlu ve olumsuz yönleri temasında ise veliler uygulamanın çocuklarının kendi bilişsel hızlarında öğrenmeleri açısından etkin olduğunu ancak arkadaşlık ilişkileri ve çocuklarda kaygı, stres oluşturması açısından olumsuzluklarını vurgulamışlardır. Uygulamanın ilişkin velilerin düşünceleri teması pozitif ve negatif düşünce alt temalarında ele alınmıştır.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.117">doi:10.23891/efdyyu.2019.117</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/76wtmy23qnebjiskwczxkvsbnq">fatcat:76wtmy23qnebjiskwczxkvsbnq</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200211072522/http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/epyabdyyuefd11102018y-1551041749.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/95/ff/95ff5fef5b4350732adb567a564d65255fda6c89.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.117"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>