رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان

ابوالقاسم یعقوبی, حسین محققی, نفیسه یاری مقدم
2013 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان  
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان بود. نمونه انتخابی شامل 340 دانش‌آموز دختر بود، که به روش تصادفی (خوشه‌ای ) انتخاب شده بودند. برای سنجش فرضیه‌ها از پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان کولین و رید (تجدید نظر شده) و پرسشنامه کارکردهای سبک‌های تفکّر استرنبرگ و واگنر استفاده شد. در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و آزمون t برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بر خلاف سبک دلبستگی
more » ... بیش‌ترین سهم را در پیش‌بینی سبک تفکّر قضایی، اجرایی و قانونگذارانه داشت و همبستگی مثبت بین آن‌ها معنادار بود، در ضمن بین کارکردهای سبک‌های تفکّر و سبک دلبستگی ناایمن(اجتنابی و دوسوگرا) همبستگی منفی دیده شد.
doi:10.22051/jwsps.2014.1450 doaj:89cf0f601532447293f370e7cd147b28 fatcat:aaar4wxdszg2lduhov7n4xzkrm