RESISTANCE GENES TO TOBAMOVIRUSES AND CUCUMBER MOSAIC VIRUS IN PEPPER LINES

Bistra Mihailova, Elisaveta Stoimenova
2015 Science & Technologies   unpublished
Sweet pepper line L114 possess a complex resistance to Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco and Tomato mosaic viruses (TMV and ToMV) and the resistant genes to these viruses are very closely linked. On the other hand Hungarian cultivar Novaris is resistant to TMV, ToMV, Paprika mild mosaic virus (PaMMV) and Pepper mild mosaic virus (PMMoV of pathotype P1.2). Based on the known that several allelic genes confer resistance to tobamoviruses we supposed that L113 has allelic gene L1, and
more » ... L1, and Novaris-allelic gene L3. It is demonstrated that CMV resistance in line L114 is controlled by one dominant gene and ToMV resistance is conferred by one dominant gene too. After crossing of line L113 and cultivar Novaris we proved complex resistance to CMV and RMMoV R1.2 in heterozygous plants only. All homozygous plants reproduce one of the two parental genotypes. Therefore, the genes for tobamovirus resistances, originating from both pepper genotypes are allele genes as not inherited as independent genes. The allelic genes L1 and L3 confer the tobamovirus resistance in line L114 and cultivar Novaris respectively. It is known that L1 is mapped to chromosome 11 and since the line L113 it is closely linked to the gene for CMV resistance we can conclude that the dominant gene for resistance to CMV is located in the same chromosome. Увод Устойчивостта при пипера към тобамовируси се определя от алелни гени (L1-L4) на локуса L, номерирани съгласно нарастващата им ефективност (Daskalov & Poulos, 1994). Съответно, tobacco mosiac virus (TMV) и tomato mosaic virus (ToMV) са от патотип Р0 и заразяват само чувствителни сортове (L+), докато щамовете от paprika mild mottle virus (PaMMV-Р1) и pepper mild mottle virus (PMMoV-P1.2 и P1.2.3) преодоляват устойчивостта на гените L1, L2 и L3 съответно. Линия L114 е получена след продължителен отбор по устойчивост към СМV. При нейното тестиране с тобамовируси се доказа, че е устойчива на ТоМV и ТМV, но е чувствителна на РаММV и РММоV. Нещо повече линията е консолидирана по този признак (Stoimenova et al., 2006), което показва, че най-вероятно гените за устойчивост към двата тобамовируса и СМV се наследяват като скачени гени. След проведен скрининг за устойчивост сред голям брой сортове, линии и произходи от род Capsicum установихме, че сорт Novaris е устойчив на ТМV, ТоМV, РаММV и РММоV Р1.2, но се заразява системно от РММоV Р1.2.3. Тези резултати ни дават основание да предположим, че L114 притежава алелния ген L1, а Novaris алелния ген L3.
fatcat:64t4wyd6grfmhdo5uhjltwnncy