The Effect of Menstrual Health Education Conducted with Peer Education Method to Adolescent Girls in 6-8 Classes on Information and Behaviors

Zehra Golbasi, Gulbahtiyar Doganer, Nuriye Erbas
2012 TAF Preventive Medicine Bulletin  
ÖZET AMAÇ: Araştırma 6 -8. sınıf adolesan kızlara akran eğitimi yoluyla verilen menstrual sağlık eğitiminin bilgi ve davranışlar üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla müdahale çalışması olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Çalışma bir Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda yapılmıştır. Çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında bu okulda öğrenim gören 214 kız öğrenciden ön test ve son testi eksiksiz yanıtlayan 202 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Bireysel Özellikler Formu, Menstruasyon ve
more » ... , Menstruasyon ve Menstrual Sağlık Bilgi Formu ile toplanmıştır. Formlar akran eğitimi programı başlamadan önce tüm öğrencilere uygulanmıştır. Daha sonra basit rastgele örnekleme yöntemi ile her şubeden iki olmak üzere toplam 24 öğrenci akran eğiticisi olarak seçilmiştir. Akran eğiticilerine 3 hafta boyunca haftada 2 saat olmak üzere toplam 6 saat hazırlanan eğitim kitapçığı doğrultusunda menstruasyon ve menstrual sağlık konusunda bilgi verilmiştir. Akran eğiticilerinden edindikleri bu bilgileri çeşitli ortamlarda sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları istenmiştir. Akran eğitimi programı tamamlandıktan 4 hafta sonra öğrencilere başlangıçta uygulanan formlar tekrar uygulanmıştır. BULGULAR: Akran eğitimi programından sonra öğrencilerin menstruasyon ve menstrual sağlık toplam bilgi puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmuştur (p<0.05). Ayrıca öğrencilerin menstruasyon sırasında tuvalet öncesi ellerini yıkama, tuvalet kağıdı ile önden arkaya doğru tuvalet temizliğini yapma, menstruasyon sırasında duş şeklinde banyo yapma, pamuklu iç çamaşırı kullanma, kullanılan pedleri sık değiştirme ve kullanılmış pedleri sararak çöpe atma davranışlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artış meydana gelmiştir (p<0.05). SONUÇ: Akran eğitimi yöntemi, adolesan kızların menstruasyon ve menstrual sağlık konusunda bilgilerinin artması ve sağlık davranışlarının gelişmesinde etkili bir yöntem olarak düşünülebilir. SUMMARY AIM: Research was conducted as a experimental study in order to determine the effect of menstrual health education conducted with peer education to adolescent girls in 6-8 classes on information and behaviors. METHOD: The study was made in Primary School of Regional Girl Boarding. Working group consisted of 202 students responded completely pre-test and post-test from 214 female students studying in this school in 2008-2009 academic year. Data were collected by Personal Characteristics Form and Menstruation and Menstrual Health Information Form. The forms were implemented to all students before the start of peer education program. Then, a total of 24 students including two students from each class were chosen as a peer educator with simple random sampling method. Peer educators were given information about menstruation and menstrual health for 2 hours per week and a total of 6 hours during 3 weeks in line with the educational booklet. Peer educator were asked to share acquired this information with classmates in various environments. Forms used at the beginning of students were applied to students again 4 weeks after completion of peer education program. RESULTS: The average score of the students' knowledge of menstruation and menstrual health increased significantly (p <0.05) after the peer education program. Also, a statistically significant increase has occurred in the behaviors of students' washing their hands before the toilet during menstruation, lustrating from front to back with toilet paper, bathing in the form of shower during menstruation, using cotton underwear, changing frequently pads used and taking away the pads used by wrapping (p<0.05). CONCLUSION: It can be considered that the method of peer education is an effective method to increase knowledge of adolescent girls about menstruation and menstrual health and develop health behaviors.
doi:10.5455/pmb.20111130122734 fatcat:joggt63urjg5xisqzuafp7jeb4