Kreatywność antropologiczna

Leszek Kopciuch
2018 Nauki o Wychowaniu Studia Interdyscyplinarne  
Abstrakt Przedmiotem artykułu jest ogólna relacja między różnymi modelami ludzkiej natury a możliwymi różnymi sensami kreatywności. Gówna teza stwierdza, że ze względu na różne możliwe znaczenia nowości oraz związanej z nią kreatywności nie istnieje taki model, który by wykluczał możliwość zachowań kreatywnych. Jednakże najbardziej skrajny sens kreatywności zawierają tylko te modele, które negują materialną naturę człowieka określonej materialnie. W celu uzasadnienia takiego ujęcia odwołuję się
more » ... szczególnie do koncepcji J. Ortegi oraz J.-P. Sartre'a. Słowa kluczowe: ludzka natura, kreatywność, wolność. Abstract The paper deals with the general relation between different models of human nature and possible diverse senses of creativity. The main thesis says that because of various potential meanings of newness and creativity connected with it there is no such model that principally excludes the possibility of creative behavior. However, the most extreme sense of creativity is contained only in these anthropological models that negate the material nature of man. To justify this opinion, I refer especially to the concepts formulated by J. Ortega y Gasset and J.-P. Sartre.
doi:10.18778/2450-4491.07.02 fatcat:3orqtytypnh53ld4jwjzlfolt4