Molecular wire of urea in carbon nanotube: a molecular dynamics study

Peng Xiu, Yusong Tu, Xingling Tian, Haiping Fang, Ruhong Zhou
2012 Nanoscale  
doi:10.1039/c1nr10793c pmid:22159294 fatcat:s2iwcrwidffgdeb5hkbnoxwozy