Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu Türkçeye Uyarlama: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hakan Sariçam, Kamerşah Çetintaş
2015 Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE   unpublished
Özet Bu çalışmanın amacı Lyneham, Street, Abbott ve Rapee (2008) tarafından geliştirilen Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunu (School Anxiety Scale-Teacher Report) Türk kültürüne uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özellikleri incelemektir. Araştırmaya 178 ilkokul öğretmeni katılmış olup; toplam 356 ilkokul öğrencisi değerlendirilmiştir. Ölçeğin psikometrik özellikleri, iki yarı test, iç tutarlık, doğrulayıcı faktör analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan
more » ... n uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 16 maddenin iki boyutta uyum verdiği görülmüştür (χ²/sd=1.72, RMSEA= .044, CFI= .94, GFI= .93, RFI= .95, AGFI= .93, SRMR= .046). Ölçeğin faktör yükleri .55 ile .79 arasında sıralanmakta olup; Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin bütünü için .93 olarak bulunmuştur. İki yarı test güvenirliği için Sperman-Brown iki yarı güvenirlik puanı ölçeğin bütünü için .88 olarak hesaplanmış; ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .49 ile .78 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Okul Kaygısı Ölçeği-Öğretmen Formunun psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitim alanında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Sonraki çalışmalarda ölçeğin farklı örneklem gruplarında uygulanması, test-tekrar test güvenirlik ve ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasının yapılması son derece önemlidir. Abstract The aim of this research is to adapt the School Anxiety Scale-Teacher Report (Lyneham, Street, Abbott, & Rapee, 2008) to Turkish and to examine its psychometric properties. Participants were total 178 primary school teachers 102 (57.30%) were female, 76 (42.70%) were male who formed an estimate of 356 primary school students in Turkey. The validity and reliability of scale was investigated by split half test, Cronbach alpha, and confirmatory factor analysis. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 16 items yielded two factor as original form and that the two-dimensional model was well fit (χ²/df=1.72, RMSEA= .044, CFI= .94, GFI= .93, RFI= .95, AGFI= .93, SRMR= .046). Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .93 for whole scale, .87 for sub-dimension of general anxiety, .93 for sub-dimension of social anxiety. Spearman-brown formula split-half reliability coefficient was .88 for whole scale. Corrected item-total correlations ranged from .49 to .78. As a result, it is possible to say that the School Anxiety Scale-Teacher Report is a valid and reliable measurement tool to be used for the purpose of measuring school anxiety levels of primary school students. It would be possible and important analyze the psychometric characteristics, the factor structure of the scale using in different samples, test-retest reliability and concurrent validity in further studies.
fatcat:kxl7eixhj5hjfeqbuys46qys6y