Rate-dependent lithiation-induced failure modes of a cylindrical core-shell electrode

Kai Zhang, Jie Chen, Yong Li, Dashun Liu, Bailin Zheng, Yue Kai
2020 Results in Physics  
Rate-dependent lithiation-induced failure modes of a cylindrical core-shell electrode, Results in Physics (2020), doi: https://doi.
doi:10.1016/j.rinp.2020.103018 fatcat:nv34hnkvofaj5bskqkwm4y2pui