Randomly Pre-coded Packets based Random Access Scheme for IoT-Oriented Satellite Networks

Jingrui Su, Guangliang Ren, Qiwei Wang, Huining Zhang
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3043882 fatcat:5kor33gpazdunjfax7gf6koaki