Hipertekst. Znamiona, badania, poetyka

Roberto Siemianowski,
2007 Przestrzenie Teorii  
Alternatywy bez następstw -Gavin Inglis HIV-Test-Hypertext Same Day Test Gavin Inglis rozpoczyna się mniej więcej tak: Gabrielle podchodzi do telefonu, nie dzwoniła miesiącami, ale nagle sięga po słuchawkę: "Tom, jestem pozytywna. Lepiej zrób te st". Później nie odwie sza słuchawki. Pod tekstem widnieją dwa linki do wyboru: Gabrielle oraz Telefoniczna izba chorych (Phone Infirmary). Czytelnik, który pod pierw szym z nich chce dowiedzieć się więcej o Gabrielle, staje przed kolejnym wyborem:
more » ... Infirm ary / Don't. Po kliknięciu Don't, czyta: "Lepiej te go nie wiedzieć. Życie ze świadomością śmiertelnej choroby jest ja k bycie martwym. Twoją wyobraźnię ogranicza twoja wiedza o przyszłości". Od tej strony nie prowadzi już żaden link, historia dobiegła końca. Kto pragnie dowiedzieć się, jak potoczy się ona dalej, klika wstecz i dzwoni do szpitala, gdzie dowiaduje się o term inie wizyty i znów wybie ra: między Go i Don't Go. Ten link prowadzi do już znanego końca. Po zrobieniu testu Tom dysponuje czterema popołudniowymi godzinami i musi (on, względnie czytelnik) zdecydować, czy pójdzie do pracy -wy biera linki: Lunch ze znajomymi z pracy | Sam otny lunch. Jeśli decyduje się na samotną drogę, staje przed dylematem: M uzeum czy Pub. A lterna tywy znów się rozgałęziają, niekiedy krzyżują: z muzeum, pubu i miejsca pracy można przejść do tego samego miejsca na lunch z tym samym sta r szym człowiekiem przy stoliku, a stąd dalej do Pracy albo Princess Street Gardens. Wiele linków to tylko okrężne drogi, odwlekające dojście do szpitala, prowadzące na spotkanie w lunch-restauracji albo do domu Jill (wcześniejszej dziewczyny Toma). Jednak do szpitala prowadzą w końcu wszystkie drogi, przy ostatnim kliknięciu poznajemy Wynik i kopię ofi cjalnego dokumentu, który czytamy aż do meldunku "negatywny". Ko niec linków, koniec historii. Oto m ultilinearne sposoby opowiadania, organicznie związane z te matem, tak mija historia mimo zapotrzebowania literackiego hiperteks tu. Sęk w tym, iż alternatywy nie wytwarzają żadnych rzeczywistych różnic. Tom po zrobieniu testu zam iast do muzeum zostaje na przykład * Przekład na podstawie: R. S im a n o w sk i, Hypertext. Merkmale, Forschung, Poetik [tekst dostępny w sieci, w serwisie "Dichtung Digital] www.dichtung-digital.com/2002/07-31-Simano wski.htm/ Hipertekst. Znamiona, badania, poetyka
doi:10.14746/pt.2007.7.23 fatcat:io4svxyqx5g53do3gt5est3wfi