SEDANTER KADINLAR İLE VE GÜREŞÇİ KADINLARIN ÖFKE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Emrah ATAY
2017 The Journal of Academic Social Science Studies  
Öz Öfke, insanın doğuştan getirdiği ve yaşamın ilk yıllarında gelişen duygusal bir tepkidir. Öfke düzeylerinin kontrol edilememesi sporcunun yaptığı spora, kendine ve toplumda zarar verebilir. Bu çalışmanın amacı sedanter ve güreş yapan kadınların öfke düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya yaşları 14,98±1,25yıl, boyları 162,00±0.06cm, ağırlıkları 54,15±11,51 kg olan, 109 (%46,4) sedanter, 126 (%53,6) güreşçi 235 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Spielberger
more » ... ından geliştirilen ve Özer tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği" (DSÖÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde sosyal bilimler için geliştirilmiş istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadıklarına Kolmogorov-Smimirnov testi ile karar verilmiştir. Verilerin değerlendirmesinde Mann-Whitney U testi testi kullanılmıştır. Veriler %95 güven aralığında ve 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeğinin sürekli öfke alt boyutunda güreşçilerin sedanterlere oranla öfke düzeyi yüksektir. Aradaki fark önemli düzeyde * Bu çalışma IV. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresinde (21-23 Nisan 2017, Burdur, Türkiye) poster bildiri olarak sunulmuştur.
doi:10.9761/jasss7325 fatcat:wuegvi2hengarhlu2cvkkzrfwu