Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā. Promocijas darba kopsavilkums [thesis]

Voins Valdis
Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2015. gada 28. oktobrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā. Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā: www.rsu.lv Promocijas padomes sekretāre: Dr.iur. profesore Sandra Kaija ANOTĀCIJA Promocijas darba tēma ir "Terorisma novēršanas un apkarošanas teorētiskās un praktiskās problēmas Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā". Pētījuma
more » ... epublikā". Pētījuma mērķis ir krimināltiesiskās un praktiskās situācijas apzināšana terorisma novēršanas un ierobežošanas jomā, iespējamo problēmu apzināšana, starptautiskā un nacionālā normatīvā regulējuma analīze. Darbā tiek izskatīti praktiskie risinājumi no valsts dienestu puses terorisma apkarošanas jomā un terora aktu seku likvidācijā, kā arī starptautiskās sadarbības iespējas Eiropas Savienības ietvaros. Darba struktūra ir noteikta ar veiktā pētījuma loģiku, tā mērķiem un uzdevumiem. Promocijas darbs sastāv no ievada, septiņām nodaļām un apakšnodaļām, nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta, astoņiem pielikumiem. Darba ievadā tiek pamatota pētāmās tēmas aktualitāte, tiek norādīts pētījuma mērķis, uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī izmantotās zinātniskās metodes un metodoloģija. Darba pirmā nodaļā tiek izskatītas mūsdienu terorisma teorētiskās problēmas, terorisma jēdziens un būtība, definīcijas izstrādes process, grūtības un pretrunas mēģinot rast vienotu pieeju terorisma kā parādības definēšanai. Darbā atsevišķi netiek skatītas krimināla rakstura noziedzīgās darbības, kuras raksturīgas organizētās noziedzības grupējumiem, un kurās saskatāmas ar terorismu līdzīgas pazīmes. Otrajā nodaļā tiek izskatīts terorisma draudu potenciāls, draudu noteicošie un ietekmējošie faktori Eiropas Savienībā un Latvijā: terorisma apdraudējuma ārējie un iekšējie faktori. Trešajā nodaļā izskatīti jautājumi par terorisma krimināltiesiskā regulējuma problēmām gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī. Krimināltiesisko un kriminālprocesuālo regulējumu būtiski ietekmē Eiropas
doi:10.25143/prom-rsu_2015-18_pdk fatcat:7vxsxeavu5bvjglad6fmo7yp5e