SINIF ÖĞRETMENLERİ DERSLERİN ÖĞRENİMİ VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HİSSETTİĞİ DUYGULAR İLE ÖĞRETİM ETKİLİLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Murat EKİN
2020 Social Sciences Studies Journal  
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kahramanmaraş ili merkez ilçeleri ile Elbistan, Göksun, Andırın ve Afşin ilçelerinde görev yapan 351 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, sınıf öğretmenlerinin öğretim etkililik
more » ... ı belirlemek amacıyla altı boyut ve 28 maddeden oluşan "Öğretim Etkililik Algı Ölçeği" ile derslere ilişkin hissettiği duyguları belirlemek için ise olumlu ve olumsuz duyguların yer aldığı "Duygu Ölçme Aracı" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin derslerin öğretimine yönelik hissettiği duygular ile öğretim etkililikleri arasında düşük düzeyde anlamlı ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin öğretim etkililik algıları ile olumlu duygular arasında pozitif, olumsuz duygularla ise negatif yönde korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenleri derslerin öğrenimine ve öğretimine yönelik olumsuz duygulara kıyasla daha olumlu duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Derslerin öğrenimi ve öğretimine yönelik en sık yaşanılan olumlu duygular keyif, memnuniyet ve istek olmuştur. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin geçmişte öğrencilik dönemlerinde dersleri öğrenirken yaşadığı duygular ile bu dersleri öğretirkenki duyguları arasında pozitif yönde güçlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.
doi:10.26449/sssj.2893 fatcat:hpo2cte5lnb45kaxa2432kwxmu