Supplemental material for Acid-labile hyperbranched poly(ortho ester amido amine) as efficient gene carriers: Preparation, characterization, and in vitro evaluation

Shuting Li, Liefeng Hu, Jun Wang, Guo Yan, Xin Wang, Dapeng Li, Xiaoli Zeng, Rupei Tang
2019 Figshare  
Supplemental Material for Acid-labile hyperbranched poly(ortho ester amido amine) as efficient gene carriers: Preparation, characterization, and in vitro evaluation by Shuting Li, Liefeng Hu, Jun Wang, Guo Yan, Xin Wang, Dapeng Li, Xiaoli Zeng and Rupei Tang in Journal of Biomaterials Applications
doi:10.25384/sage.8051537.v1 fatcat:bewq4zinnnhqpmwcipgsqn4pvy