بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

علی قاسمی, پروین کدیور, هادی کرامتی, مهدی عربزاده
2018 Āmūzish va Yādgīrī  
هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه 24 سئوالی خودکارآمدی معلمان است. روش پژوهش یک طرح توصیفی – همبستگی است. گروه نمونه 501 نفر شامل 298 نفر معلم مرد و 203 نفر معلم زن بود که از بین معلمان آموزش و پرورش شهرستان‌های پارسیان، عسلویه و شیبکوه از توابع استان‌های هرمزگان و بوشهر به روش تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم را تکمیل کردند. روایی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی انجام شد. تحلیل عامل اکتشافی نیز با استفاده از روش
more » ... با استفاده از روش عامل‌یابی مؤلفه اصلی و چرخش واریماکس انجام شد و سه مؤلفه خودکارآمدی برای درگیر کردن دانش‌آموزان، خودکارآمدی برای مدیریت کلاس و خودکارآمدی برای راهبردهای تدریس به دست آمد. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که شاخص‌های برازش استخراج شده مطلوب است و داده‌های پژوهش با مدل نظری سه عاملی خودکارآمدی معلم برازش دارد. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شدکه مطلوب و پذیرفتنی بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم، ابزاری معتبر و با پایایی و روایی مطلوب است و قابلیت کاربرد در پژوهش‌های آموزشی و روان‌شناختی را دارد.
doi:10.30473/etl.2018.5142 doaj:86fa7749508241b6ba7049a9d0186077 fatcat:uhulbgeringkvhkcwg6vk5rsvi