HYGIENIC AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE MICROCLIMATE IN A FARM FOR INTENSIVE BREEDING OF RABBITS

Diyana Dermendzhieva, Gergana Kostadinova, Georgi Petkov, Toncho Dinev, Vasil Vasilev
2017 Macedonian Journal of Animal Science  
во I-та просторија во текот на летото се изложени на умерен топлотен стрес (THI = 27,8-28,9⁰C); г) квалитетот на воздухот во работната средина (во шталата) ги задоволува барањата за H2S (<7,0 mg/m 3 ) и содржината на ТD (<5,0 mg/m 3 ), а од стандардите отстапува содржината на NH3 (> 14,0 mg/m 3 ); д) квалитетот на амбиенталниот воздух (во MP-5) не ги задоволува барањата за содржина на NH3 (> 0.1 mg/m 3 ), H2S (> 0.003 mg/m 3 ) и TD (> 0.25 mg/m 3 ); ѓ) работното опкружување и амбиентналниот
more » ... ух содржат значително количество ТD и АМВ, коешто бара нивна стандардизација и хигиенска и еколошка оцена, соодветно.
doi:10.54865/mjas1771-2097d fatcat:uixz2e4ksfa5rhp4gg6jey5knm