Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimine İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Zülüf Öztutgan
2018 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu araştırmada okul öncesi öğretmeni adaylarının müzik eğitimi alanına ilişkin özyeterlik inançları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitimöğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda öğrenim görmüş ve müzik eğitimi dersi almış olan 253 okul öncesi öğretmeni adayı oluşturmuştur. Bu kapsamda anılan adaylarla müzik eğitimi dersi işlenmiş ve bu adaylara araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik 5'li likert tipi "Müziksel
more » ... kert tipi "Müziksel Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği" uygulanmıştır. "Müziksel Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği"nin geçerliğini sınamak için kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini sınamak için ise iç tutarlılık ve madde analizlerinden yararlanılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda geliştirilmiş olan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Bu ölçeğin öğretmen adaylarına uygulanmasından elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve t testi gibi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının müziksel öz-yeterlik düzeylerinde değişkenlikler saptanmıştır. Buna göre öğretmen adaylarının müzik etkinliklerine öğrencileri motive etme alanında öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Müzik etkinliklerinde müzikal unsurlarla birlikte zamanı etkin kullanma yönünden ise öz-yeterlik düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet, öğrenim türü, ders notu gibi değişkenlerle ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna da ulaşılmıştır. Abstract In this study, pre-school teachers' self-efficacy beliefs about music education were examined. The study group was formed of 253 students who are studying music education in 2015-2016 academic year at Giresun University Education Faculty Preschool Education Department. Within this scope, music education lessons are processed with the nominees and 20 item, 5 scale likert type "Musical Selfefficacy Belief Scale" developed by the researcher was applied to these candidates. Scope validity, criterion validity and construction validity studies were performed to test the validity of the "Musical Self-Efficacy Belief Scale". Internal consistency and item analyzes were used to test the reliability of the scale. As a result of this study, it was found that developed scale is valid and reliable. The data obtained from applying this scale to teacher candidates were analyzed using statistical analysis methods such as frequency, percentage, arithmetic mean and t test. As a result of this study, it was determined that the musical self-efficacy levels of teacher candidates varied. According to this data, it was found that high level self-efficacy of teacher candidates in motivating students to music events. It was determined that self-efficacy levels are low in terms of effective use of time together with musical elements in music events. In addition, it was also found that there was no significant difference between variables such as gender, type of education, grade point, and scale scores.
doi:10.14520/adyusbd.351754 fatcat:czn5x5q65bhdxiobkhacjnd3fe