LICZEBNOŚĆ PRÓBY W DOŚWIADCZENIU Z NAPRĘśENIAMI NASION PĘCZNIEJĄCYCH WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

Dorota Domagała, Mirosława Wesołowska-Janczarek, Jacek Mazur
2010 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. W pracy zastosowano procedurę porządkowania średnich w celu wyłonienia dwóch "najlepszych" populacji, pod względem uzyskiwanych maksymalnych napręŜeń powstają-cych w procesie pęcznienia nasion wybranych roślin strączkowych. Obliczono prawdopodobieństwa wyboru dwóch "najlepszych" populacji dla pewnej ustalonej liczebności próbek, a takŜe wyznaczo-no właściwe liczebności próbek dla wybranych wartości prawdopodobieństw. S ł o w a k l u c z o w e : liczebność próby,
more » ... ność próby, "najlepsze populacje", napręŜenia nasion, pęcznienie w stałej objętości WSTĘP Jednym z waŜniejszych etapów w procesie modelowania eksperymentu jest określenie odpowiedniej liczebności próby. W niniejszej pracy zajęto się ustala-niem liczebności próby w doświadczeniu, którego celem jest selekcja badanych populacji ze względu na wyszczególnioną cechę. MoŜe to być wybór jednej "naj-lepszej" populacji, dwóch "najlepszych" populacji z uwzględnieniem ich kolejno-ści lub bez, lub grupy "najlepszych" populacji (określenie "najlepsza" populacja oznacza populację o najwyŜszej bądź najniŜszej-w zaleŜności od charakteru eksperymentu-średniej populacyjnej). Takiego wyboru dokonuje się z ustalonym prawdopodobieństwem P na podstawie oszacowanych średnich z próby (Bechho-fer 1954, Desu i Raghavarao 1999, Neter i in. 1996). PoniewaŜ na wartość praw
fatcat:ci33posfbrhmhc5duwphxpfxrq