TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ VÀ QUANG CỦA HỆ VẬT LIỆU NANO TỔ HỢP ĐA PHA ĐIỆN TỪ Ni0,6Zn0,4Fe2O4-BaTiO3

Đào Sơn Lâm, Đinh Chí Linh, Đặng Đức Dũng, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Giang, Trần Đăng Thành
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Vật liệu nano tổ hợp đa pha điện từ có công thức thành phần xNi0.6 Zn0.4Fe2O4/(1-x)BaTiO3 (x = 0; 0,1; 0,3; 0,5) (xNZFO/(1-x) BTO) với kích thước hạt cỡ 80-100 nm được chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao kết hợp xử lý nhiệt. Các đặc trưng cấu trúc, tính chất điện, từ và quang đã được khảo sát. Giản đồ nhiễu xa tia X thể hiện vật liệu tồn tại hai pha độc lập của Ni0.6Zn0.4Fe2O4 (NZFO) và BaTiO3 (BTO). Ở nhiệt độ phòng, do ảnh hưởng của việc tăng hàm lượng của pha sắt từ NZFO từ x =
more » ... 0 đến x = 0,5, trong dải điện trường cực đại cỡ 10 kV/cm, giá trị của độ phân cực điện dư (Pr), lực kháng điện (Ec) và độ từ hóa bão hòa (Ms) tăng mạnh, có giá trị tương ướng từ 0,0055-0,0158 µC/cm2, 1,05-3,2 kV/cm, và 0,6 -31,2 emu/g. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng của hàm lượng pha sắt từ NZFO đến tính chất quang của vật liệu đã được nghiên cứu hệ thống. Khi hàm lượng NZFO tăng từ x = 0 đến x = 0,5, giá trị năng lượng vùng cấm của vật liệu đã suy giảm từ 3,2 xuống 2,65 eV.
doi:10.34238/tnu-jst.5225 fatcat:c6j6gtmz2vdcrbe6f2477trxia