Cytoreductive Nephrectomy in the Targeted Treatment Era

Özgür Yaycıoğlu
2015 Üroonkoloji bülteni  
Giriş Metastatik böbrek hücreli karsinomda (mRHK) nefrektomi sitoredüktif nefrektomi (SRN) olarak adlandırılmaktadır. SRN'nin uygun hastalarda sistemik tedavinin etkinliğini arttırdığı immünoterapi çağında yapılan çalışmalarla kabul edilmiştir. Son on yıl içinde tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) ve "mammalian target of rapamycin" (mTOR) kinaz inhibitörleri kullanılarak uygulanan hedefe yönelik tedaviler sitokinlere göre önemli regresyon ve sağkalım avantajı sağlanmıştır. Bu dönemde SRN'nin
more » ... önemde SRN'nin sistemik tedavinin etkinliği üzerine etkisi ile ilgili kanıt düzeyi yüksek çalışmaların olmaması SRN'nin rolü ile ilgili soru işaretleri doğmasına neden olmuştur. Bu yazıda mevcut veriler ışığında mRHK'da SRN'nin güncel rolü incelenecektir. mRHK hastalarında SRN değişik amaçlarla uygulanabilir. Bunlar arasında sağaltım, metastazlarda regresyon sağlanması, palyasyon ve sistemik tedavinin etkinliğinin arttırılması olarak sayılabilir. SRN radikal nefrektomiye (RN) göre morbidite ve mortalitesi daha yüksek bir ameliyattır. Örneğin SRN ile RN retrospektif olarak karşılaştırıldığında erken mortalite, komplikasyon ve trasfüzyon oranları SRN için sırasıyla %2,4, %26,5 ve %24,3, RN için ise sırasıyla %0,9, %18,9 ve %11,1 olarak belirlenmiş, SRN hastaları için erken mortalite ve komplikasyon riski RN'ye göre sırasıyla 2 kat ve 1,3 kat daha yüksek bulunmuştur (p<0,001) (1). İleri yaş, komorbidite ve ikincil cerrahi girişimler bu riskleri daha da arttırmaktadır. Bu nedenle ancak sağkalıma faydası olması veya hayat kalitesinde iyileşmeye yol açması durumunda SRN yapılmalıdır. SRN'nin metastatik odaklarda regresyona yol açabildiği uzun zamandır bilinmekle beraber oldukça nadir görülen bir durumdur. SRN sonrası spontan regresyon %1'den düşük sıklıkta görülmekte diğer yandan SRN mortalitesinin %1 ile 5 arasında değişmektedir (2,3). Bu nedenle metastatik odaklarda regresyon sağlanması amacıyla SRN yapmak çok anlamlı görülmemektedir. mRHK'da etkin küratif sistemik tedavinin olmaması nedeniyle tek veya oligo-metastazları olan olgularda SRN ve metastatektomi ile sağaltım sağlanabilme olasılığı önemlidir. Bu tedaviden en çok izole akciğer metastazı olan hastalar fayda görmektedir. Beş yıllık sağkalım oranları izole akciğer metastazı için yaklaşık %40, kemik metastazı için ise yaklaşık %15 olarak bildirilmektedir. Viseral metastazı olan hastalarda ise bu oranlar daha da To evaluate the role of cytoreductive nephrectomy (CRN) in the treatment of metastatic renal cell carcinoma in targeted therapy era in the light of contemporary data reported in the literature. Recent findings reported in retrospective studies indicate that although the CRN rates are lower than before, the procedure is related with improved survival. Several objective criteria have been proposed for proper patient selection. Results of ongoing prospective studies will help to clarify the role of CRN in the targeted therapy era. Level one evidence is lacking for the role of CRN in the targeted treatment era. However, current data show that the procedure has an essential part in the multidisciplinary treatment of metastatic renal cell carcinoma. Individualization of the treatment decisions is important since not all patients benefit from the operation. Amacımız metastatik renal hücreli karsinom (mRHK) tedavisinde sitoredüktif nefrektominin (SRN) hedefe yönelik tedavi çağında yerini mevcut literatür bilgileri ışığında değerlendirmektir. Güncel retrospektif çalışmalarda hedefe yönelik tedavi çağında SRN oranlarının azalmasına rağmen SRN'nin sağkalımda artış ile ilişkili olduğu görülmektedir. SRN için uygun hasta seçimi amacıyla bazı objektif kriterler ortaya konulmuştur. Devam eden prospektif randomize çalışmaların sonuçları hedefe yönelik tedavi çağında SRN'nin yerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Hedefe yönelik tedavi çağında SRN'nin yararını gösteren birinci derece kanıt bulunmamakta ancak mevcut veriler SRN'nin mRHK'nın multidisipliner tedavisi içinde önemli bir yer tutmaya devam ettiğini göstermektedir. Tüm hastaların SRN'den fayda görmemesi nedeniyle tedavinin kişiselleştirilmesi ve uygun hasta seçimi önemlidir. Anahtar Kelimeler: Karsinom, renal hücreli, nefrektomi, sitoredüksiyon, hedefe yönelik moleküler tedavi Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Dr.
doi:10.4274/uob.435 fatcat:dfy4zczuyjdexeiqxfeypyd4te