Corruption in international and comparative criminal law
Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu

Dragan Jovašević
2011 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
SAŽETAK: Među službenim krivičnim delima se posebno izdvajaju krivična dela korupcije koja predstavljaju samo različite oblike i vidove ispoljavanja zloupotrebe službenog položaja. Radi se o različitim oblicima i vidovima aktivnog (davanje mita) i pasivnog (primanje mita) podmićivanja koja poznaje veliki broj savremenih krivičnih zakonodavstava, ali i više međunarodnih akata, u prvom redu akata Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije. Zbog izuzetne opasnosti od koruptivnih ponašanja
more » ... uptivnih ponašanja pojedinaca i grupa posebno u tranzicionim i multietničkim društvima, i međunarodna zajednica (univerzalna međunarodna organizacija oličena u Ujedinjenim nacijama kao i regionalne organizacije u prvom redu Savet Evrope i Evropska unija sa odgovarajućim organizacijama i agencijama u svom sastavu) je kroz niz međunarodnih pravnih akata postavila solidnu pravnu osnovu i instrumentarijum za organizovanu zajedničku akciju u otkrivanju, krivičnom progonu, procesuiranju i suzbijanju ovakvih protivpravnih ponašanja. U tom pogledu posebno su značajne aktivnosti Evropske unije o čijim naporima kao i aktivnostima specijalizovanih međunarodnih bezbednosnih organizacija upravo govori ovaj rad. Ključne reči: korupcija, krivično delo, odgovornost, sankcije, međunarodna zajednica, pravni akti * Rad primljen: 22. 07. 2009. * 1 D. Derenčinović, Mit o korupciji, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, broj 6/2001. godine, str. 1465-1468. 2 D. Polšek, Sociološka objašnjenja korupcije, Društvena istraživanja, Zagreb, broj 2-3/1999. godine, str. 443-455. 3 V. Alibunarić, Uloga medija u borbi protiv korupcije, Zagreb, 2002. godine, str. 56-69; N. Sačić, Korupcija, sudstvo i mediji, Kriminalističke teme, Sarajevo, broj 3-4/2003. godine, str. 361-375. 4 R. Cvrčić, Korupcija i instrumenti njezina suzbijanja u međunarodnoj zajednici, Računovodstvo i financije, Zagreb, broj 8/2000. godine, str. 63-69; D. Derenčinović, Prikaz Konvencije UN protiv korupcije, Pravo i porezi, Zagreb, broj 3/2004. godine, str.38-46. 5 D. Derenčinović, Komentar Konvencije UN protiv korupcije, Zagreb, 2005. godine, str. 81-94. 6 V. Đ. Degan, B. Pavišić, Međunarodno kazneno pravo, Rijeka, 2005. godine, str. 204-206. 7 R. Asprin, Mit i korupcija, Zagreb, 2003. godine, str. 139-156. 113 2. KORUPCIJA I MEĐUNARODNA SARADNJA Međunarodna zajednica se rano suočila sa opasnošću od korupcije 8 . Naime, korupcija predstavlja jedan od osnovnih oblika fenomenološkog ispoljavanja organizovanog kriminaliteta i to kriminaliteta izuzetno visokog stepena težine i opasnosti sa teškim posledicama po pojedinca i društvo 9 . Ovde se, naime, radi o organizovanim, često prikrivenim, dugotrajnim aktivnostima pojedinaca, grupa i organizacija u zemlji ili inostranstvu sa ciljem da putem novca ili druge imovinske koristi podriju temelje vlasti, zakonitost u postupanje javnih službi, odnosno vladavinu prava i na taj način povrede ili ugroze ljudska prava drugih lica 10 . No, pored niza međunarodnopravnih akata koji su doneti od strane univerzalnih i regionalnih međunarodnih organizacija, od posebnog su značaja za borbu protiv korupcije koju vode pojedine države 11 , pa tako i naša, u suzbijanju, suprotstavljanju i sprečavanju korupcije i međusobni, bilateralni i regionalni akti 12 zaključeni od strane nadležnih organa pojedinih država. U tom pogledu od posebnog je značaja jedan takav bilateralni ugovor zaključen sa Republikom Slovenijom 6. aprila 2001. godine. Tako je 6. aprila 2001. godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova SR Jugoslavije u ime naše zemlje potpisao sa Republikom Slovenijom "Sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine opojnim drogama i psihotropnim supstancijama, terorizma i drugih težih krivičnih dela" 13 . Ovim se sporazumom utvrđuju osnovi za institucionalizovanje zajedničke saradnje i napora u sprečavanju ovih negativnih, kriminogenih i antibezbednosnih pojava: organizovanog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine opojnim drogama i drugih težih krivičnih dela (to su krivična dela koja su zaprećena nacionalnim krivičnim zakonodavstvom kaznom zatvora od pet godina ili težom kaznom). 8 S. Vasiljević, Republika Hrvatska i međunarodna zajednica pred izazovom korupcije, Pravnik, Zagreb, broj 1-2/1999. godine, str. 136-160. 9 D. Datzer, Korupcija -sistemska ili individualna slabost, Kriminalističke teme, Sarajevo, broj 1-2/2005. godine, str. 249-261. 10 K. Holtz, Korupcija u policiji, Izbor, Zagreb, broj 4/1998. godine, str. 267-275; T. Tarle, Korupcija u javnoj upravi, Pravnik, Zagreb, broj 2/2004. godine, str. 129-141; N. Pantelić, Uloga i značaj sektora unutrašnje kontrole policije u borbi protiv korupcije, Revija za bezbednost, Beograd, broj 1/2007. godine, str. 17-20. 11 R. Tanović, Korupcija i borba protiv korupcije, Kriminalističke teme, Sarajevo, broj 1-2/2005. godine, str. 357-375. 12 G. Meško, A. Anžić, Corruption in Central and Eastern Europe at the turn of Millenium, Ljubljana, 2000. godine, str. 47-53. 13 Ovaj je sporazum ratifikovan od strane Skupštine SRJ i objavljen u Službenom listu SRJ -Međunarodni ugovori, broj 4/2001.
doi:10.5937/gakv1103111j fatcat:h76u2ajvpzeqxe2jlboxulnjh4