Hydrogen Production from Catalytic Gasification of Çan Lignite

Açelya Seçer, Arif Hasanoğlu
2019 Journal of the Institute of Science and Technology  
ÖZET: Bu çalıĢmada, yüksek kükürt (%5.61) ve kül (%23.09) içerikli Çan linyiti, Na 2 CO 3 , NiCl 2 , Fe 2 O 3 , K 2 CO 3 ve Ca(NO 3 ) 2 katalizörleri eĢliğinde gazlaĢtırılarak bu katalizörlerin gazlaĢma üzerindeki etkileri toplam gaz hacmi ve hidrojen gazı verimleri açısından değerlendirilerek, en etkin katalizör belirlenmiĢtir. GazlaĢtırma deneyleri atmosferik basınçta, 0.5 mL dk -1 akıĢ hızında gerçekleĢtirilmiĢtir. 700 ºC sıcaklıkta en etkin katalizör Na 2 CO 3 olarak belirlenmiĢtir. 1.0 g
more » ... mürün (kuru-külsüz baz) 700ºC'de, %3 Na katalizörü eĢliğinde gazlaĢtırılmasında %74.7 H 2 oranı ile 2839 mL gaz elde edilmiĢtir. Optimum katalizör miktarı kullanarak, 600-900 ºC arasındaki farklı sıcaklıklarda gazlaĢtırma deneyleri gerçekleĢtirilerek sıcaklığın gazlaĢma üzerine etkileri incelenmiĢtir. Toplam gaz hacmi ve üretilen hidrojen gazı açısından en yüksek verim, 3033 mL toplam gaz hacmi ve %75.7 H 2 oranıyla, 900 ºC sıcaklıkta elde edilmiĢtir. ABSTRACT: In this study, Çan lignite, a Turkish lignite with a high Sulphur (5.61 %) and ash (23.09%) content, were gasified with Na 2 CO 3 , NiCl 2 , Fe 2 O 3 , K 2 CO 3 and Ca(NO 3 ) 2 catalysts and effects of these catalysts on gasification, in terms of total gas amount, and composition of produced gas was evaluated, and the most effective catalyst was determined. Gasification experiments were performed at atmospheric pressure with 0.5 mL min -1 water feed flow rate. The most effective catalyst was determined as Na 2 CO 3 at 700 º C. The total gas volume produced by gasification of 1.0 g of coal (dry-ash free) with %3 Na catalyst at 700 ºC was 2839 mL with % 74.7 H 2 . Finally, different gasification temperatures between 600-900 ºC were tested with the optimum amount of catalyst and effects of temperature on gasification were evaluated. The highest gasification yield in terms of total gas volume and the produced amount of H 2 was obtained at 900 ºC with 3033 mL total gas volume and 75.7 % H 2.
doi:10.21597/jist.427802 fatcat:zoa4i6xz5bdklhxgsj6oaoe6lq